Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

Απόφαση της ΡΑΕ για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ

Ενεκρίθη από την ΡΑΕ η 4η Αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2001 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου.

Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τροποποιήσεις Νόμων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89/10.06.2019), ο οποίος περιλαμβάνει σειρά τροποποιήσεων, σε μία προσπάθεια της απερχόμενης Κυβέρνησης να διευθετήσει εκκρεμή ζητήματα, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας, τις τελευταίες ημέρες πριν τη διάλυση της Βουλής εν όψει των επερχομένων πρόωρων εκλογών.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Σχετικά με τον Επιμερισμό του Ειδικού Τέλους στους Οικιακούς Πελάτες Περιοχών Oπου Λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2172/2019) η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006».

Ηλεκτροκίνηση: Εκδόθηκε η ΚΥΑ Σχετικά με το Πλαίσιο Εγκατάστασης Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση: Εκδόθηκε η ΚΥΑ Σχετικά με το Πλαίσιο Εγκατάστασης Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2040/2019) η υπ’ αριθμ. 42863/438/27.05.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων».

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τις Τιμές Αναφοράς των Μικρών Φ/Β

Διευκρινιστική Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τις Τιμές Αναφοράς των Μικρών Φ/Β

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658/03.06.2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης για τους Φ/Β σταθμούς των νέων κατηγοριών όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τη νέα παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 καθώς και για την παράταση διάρκειας ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ’ αριθμ. 542/2019 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ) στους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης α, της παρ. 3, του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως η σχετική πρόβλεψη είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. α΄ του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α 216/24.12.2018).

Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Στην Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία για τους Κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς Φυσικού Αερίου

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εισήγησης του ΔΑΠΕΕΠ για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Τρίτη, 7 Μαΐου, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4585/2018.

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

KG Law Firm: Ανάλυση για τους Διαγωνισμούς ΑΠΕ που Προκήρυξε η ΡΑΕ

H δικηγορική εταιρεία KG Law Firm σχολιάζει τις επόμενες δύο διαδικασίες υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, χωρητικότητας 300 MW για αιολικά (WP) και φωτοβολταϊκά (PV) πάρκα αντίστοιχα οι οποίοι προκηρύχθηκαν πρόσφατα από την ΡΑΕ, και έχουν οριστεί για την 1η Ιουλίου 2019. 

Μη Ωριμα Εργα ΑΠΕ και Εργα «Πολλαπλών Σκοπών» - Ορισμένες Επισημάνσεις εν Αναμονή των Ωριμων Αποφάσεων

Μη Ωριμα Εργα ΑΠΕ και Εργα «Πολλαπλών Σκοπών» - Ορισμένες Επισημάνσεις εν Αναμονή των Ωριμων Αποφάσεων

Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσιάστηκαν από τη ΡΑΕ οι σκέψεις της, σε σχέση με τους διαγωνισμούς για τα μη ώριμα έργα ΑΠΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρουσίαση της ΡΑΕ, ένας διαγωνισμός για μη ώριμα έργα 

Εκκαθάριση Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διαχείριση των Κινδύνων

Εκκαθάριση Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διαχείριση των Κινδύνων

Ολοκληρώθηκε (στις 8.2.2019) η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του σχεδίου Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «σχέδιο Κανονισμού»). 

Ο Νέος Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και οι Ευθύνες Εξισορρόπησης των ΑΠΕ

Ο Νέος Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και οι Ευθύνες Εξισορρόπησης των ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5910/31.12.2018) η απόφαση ΡΑΕ 1090/2018 με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και καθορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της Αγοράς Εξισορρόπησης η 6η Ιουνίου 2019. 

Φραγμός στις Φορολογικές Επιβαρύνσεις Επί των Εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Φραγμός στις Φορολογικές Επιβαρύνσεις Επί των Εξαγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με απόφαση που εξέδωσε στις 6 Δεκεμβρίου επί προδικαστικού ερωτήματος δικαστηρίου της Σλοβακίας (Fens, C-305/17,ECLI:EU:C:2018:986)1, έκρινε ως αντίθετη προς τη νομοθεσία της ΕΕ τη χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται επί της εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή προς τρίτη χώρα.

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Προκηρύξεις ΡΑΕ 4, 5 & 6/2018: Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ

Τρεις και πλέον μήνες μετά τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών 1, 2 και 3/2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1026/2018 απόφαση της ΡΑΕ με τα τεύχη 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων για το «δεύτερο γύρο» των διαγωνισμών ΑΠΕ για το 2018.

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Επερχόμενων Διαγωνισμών ΑΠΕ με Βάση τα Σχέδια Προκηρύξεων της ΡΑΕ

Με ποικίλες αντιδράσεις από τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15.10.2018 η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων των τευχών 4, 5 και 6/2018 των προκηρύξεων, με τους όρους του «δευτέρου γύρου» των διαγωνισμών ΑΠΕ