Η Νέα Ενωσιακή Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ρόλος του Ενεργού Πελάτη

Η Νέα Ενωσιακή Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ρόλος του Ενεργού Πελάτη

Εισαγωγικά - Η μετάβαση, μέχρι το 2050, σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και φέρνει, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, σημαντικές επιδράσεις επί του ενεργειακού κλάδου,

Το Μεταβατικό Πλαίσιο Αδειοδότησης και Λειτουργίας των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Μεταβατικό Πλαίσιο Αδειοδότησης και Λειτουργίας των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το μεταβατικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις προσφάτως δημοσιευθείσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αποθηκευτικών μέσων ηλεκτρισμού, παρουσιάζει αποκλειστικά για το energia.gr η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας «Κυριακίδης – Γεωργόπουλος» - KG Law Firm:

Συνταγματικό Θεμέλιο της Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής η Πρόσφατη Νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Συνταγματικό Θεμέλιο της Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής η Πρόσφατη Νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται αναμφισβήτητα στον πυρήνα του σύγχρονου πολιτικού σχεδιασμού και αντιπαράθεσης, καθώς κινητοποιεί όχι μόνο τις διεκδικήσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και τον δημόσιο διάλογο και τον νομοθέτη και την διοίκηση, όπως αποδεικνύεται από την θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για το θέμα τόσο σε Ευρωπαϊκό (δέσμη μέτρων ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, «πράσινη συμφωνία»), όσο και σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΕΚ, ειδική νομοθεσία για τα θέματα της προώθησης των ΑΠΕ και της δίκαιης μετάβασης). Άλλωστε, η ανάγκη καταπολέμησης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πυρόπληκτη Περιοχή σε Νέα Μάκρη και Ραφήνα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Πυρόπληκτη Περιοχή σε Νέα Μάκρη και Ραφήνα

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της με Αριθμ. ΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ.40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε στις 8 Μαρτίου 2021 ότι, με την υπ’ αρ. 1058/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3545), αποφασίστηκε η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ημεδαπή έννομη τάξη με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της μεταβατικής τιμής που θεσπίστηκε με το ν. 4336/2015 έως την έναρξη ισχύος της τελικής τιμής που καθορίστηκε για κάθε δίκτυο διανομής με τις υπ’ αριθμ. 345, 346, 347, 348/2016 Αποφάσεις της ΡΑΕ

Όριο Oφειλής για Aλλαγή Παρόχου Εισηγείται η ΡΑΕ

Όριο Oφειλής για Aλλαγή Παρόχου Εισηγείται η ΡΑΕ 

Όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή ρεύματος προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής διαβούλευσης για τις βασικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την αλλαγή προμηθευτή. Στόχος των προτάσεων αυτών, όπως αναφέρεται, είναι η ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές

Οι Ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020 για Σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ

Οι Ρυθμίσεις του Ν. 4759/2020 για Σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε ο υπ’ αριθμόν 4759/2020 Νόμος (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις». Ο νόμος κατ’ αρχάς, περιέχει σειρά διατάξεων πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου, οι οποίες αφορούν ζητήματα σχετικά με τις χρήσεις γης, την εκτός σχεδίου δόμηση, την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλα ειδικότερα ζητήματα. Όπως αναφέρει ωστόσο στην ανάλυσή της η KGLawFirm, ιδίως κατόπιν ενσωμάτωσης

Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο Νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Την Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30-11-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5291/Β/1-12-2020), δυνάμει της οποίας τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (στο εξής «ο Κανονισμός»), σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του Ν. 4685/2020.

Το Σχέδιο του Νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Το Σχέδιο του Νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Σε συνέχεια της κύρωσης του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/2020) για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας τον περασμένο Μάιο, στα πλαίσια της διαμόρφωσης της γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 23 Οκτωβρίου 2020, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2020, το σχέδιο του νέου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων (στο εξής ο «Κανονισμός»).

Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model

Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 200/20.10.2020 ο Νόμος 4736/2020 για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» ο οποίος ενσωματώνει τις πολυσυζητημένες τροπολογίες του ΥπΕΝ για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Target Model 

Ο Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Ο Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας

Στα τέλη του Σεπτέμβρη εγκρίθηκε από την Κομισιόν ο «νέος» Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας («ΝΜΜΑΕ») ο οποίος λογίζεται ως δεύτερη επιμήκυνση του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας που θεσπίστηκε πρώτη φορά το 2016. Σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση ΔΗΕ/66754/810/2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/2020), η δεύτερη δημοπρασία στο πλαίσιο του εν λόγω Μηχανισμού αναμένεται να λάβει χώρα εντός των πρώτων επτά (7) εργασίμων ημερών του επομένου μήνα από την ενεργοποίηση των Αγορών Εξισορρόπησης και θα αφορά την περίοδο έως και την 31 Μαρτίου 2021,

Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού

Το Δεκέμβριο ο Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση Νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού

Για το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους αναβάλλεται εκ νέου κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση νέων Βεβαιώσεων Παραγωγού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τη ρύθμιση του ΥΠεΝ που περιλήφθηκε στο ν. 4722/2020. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ν. 4685/2020 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος σε κύκλους, ήτοι κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου.

Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύτηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ Β’ 3149/30.07.2020) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον τίτλο «καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου 

Η Ηλεκτροκίνηση και ο Ν. 4710/2020 για την Προώθηση των Η/Ο Μέσω Τεσσάρων Σημαντικών Παρεμβάσεων

Η Ηλεκτροκίνηση και ο Ν. 4710/2020 για την Προώθηση των Η/Ο Μέσω Τεσσάρων Σημαντικών Παρεμβάσεων

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου και της χώρας μας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η KGLawFirm, στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (European Green Deal) τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών

ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου διεξήχθησαν οι πρώτες ειδικές ανά τεχνολογία (Φ/Β και Αιολικά) ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ για το 2020, μετά και τον κοινό διαγωνισμό του περασμένου Απριλίου. Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 834/2020 απόφασης της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη των υπ’ αριθμ. 2/2020 και 3/2020, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί