Ο Γρίφος της «Απόλυτης Προτεραιότητας» Έργων ΑΠΕ για τη Στήριξη Βιομηχανίας και Αγροτών

Ο Γρίφος της «Απόλυτης Προτεραιότητας» Έργων ΑΠΕ για τη Στήριξη Βιομηχανίας και Αγροτών
από την ομάδα Ενέργειας & Υποδομών της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ *
Σαβ, 16 Μαρτίου 2024 - 08:10

Πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του ΥΠΕΝ για την  κατά προτεραιότητα υλοποίηση έργων ΑΠΕ, προς το σκοπό ενίσχυσης των αγροτών και της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Η ανωτέρω τροπολογία έχει απασχολήσει έντονα την αγορά ήδη προ μηνών από τη δημοσίευση, πόσο μάλλον την ψήφισή της. Νομοτεχνικά, με βάση το κείμενό της, η βούληση του νομοθέτη φαίνεται να ενσωματώνεται σε ένα μόνο μακροσκελές και πολύπλοκο άρθρο, χωρίς να επιφέρει τροποποίηση υφισταμένων διατάξεων

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η κωδικοποίηση και συστηματοποίηση των προτεινομένων μέτρων, υπό την επιφύλαξη της εξειδίκευσης αυτών μέσω των εκεί προβλεπομένων αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και ενδεχομένων μεταβολών πριν την ψήφιση της τροπολογίας, εν όψει του προβληματισμού που έχει ήδη προκληθεί στην αγορά.

Συνοπτικά, η τροπολογία, εν όψει και των καθυστερήσεων στη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο Σύστημα, αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση απόλυτης προτεραιότητας για τη χορήγηση όρων σύνδεσης σε έργα ΑΠΕ που θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε αγρότες και ενεργοβόρες βιομηχανίες και συνακόλουθα στη μείωση του κόστους κάλυψης των ενεργειακών αναγκών αυτών.

Το πλαίσιο προτεραιότητας της Υπουργικής Απόφασης της 12ης Αυγούστου 2022 και η νέα τροπολογία

Το πλαίσιο προτεραιότητας για τη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμών αποθήκευσης από τους Διαχειριστές θεσπίσθηκε στις 12 Αυγούστου 2022 [1], τροποποιήθηκε δε μερικούς μήνες αργότερα, την 23η Ιανουαρίου 2023 δυνάμει τροποποιητικήςΥπουργικής Απόφασης [2] (στο εξής το «Πλαίσιο Προτεραιότητας»). Το Πλαίσιο Προτεραιότητας προσέφερε, μεταξύ άλλων, και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σχετική προτεραιότηταστη χορήγηση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ σε Παραγωγούς που έχουν συνάψει ή δεσμεύθηκαν να συνάψουν συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs)για τις ανάγκες τελικών πελατών μη οικιακής χρήσης που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, είτε απευθείας είτε μέσω αδειοδοτημένου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (Ομάδα Β του Πλαισίου Προτεραιότητας).

Κατόπιν θέσεως σε ισχύ του Πλαισίου Προτεραιότητας, ένας σημαντικός αριθμός Παραγωγών ΑΠΕ προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί στην Ομάδα Βέως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (12.10.2022), υπογράφοντας PPAs ή σχετικά προσύμφωνα με Προμηθευτές ή τελικούς πελάτες, προσδοκώντας ταχεία χορήγηση όρων σύνδεσης από τον διαχειριστή. Σύμφωνα ωστόσο με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το Πλαίσιο Προτεραιότητας δεν φαίνεται να έχει ανταποκριθεί στην εν λόγω προσδοκία, καθώς ενάμιση και πλέον χρόνο μετά τη θέσπισή του δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης για έργα ΑΠΕ της Ομάδας Β και η αγορά των PPAs τελεί «εν αναμονή» με λίγες συμβάσεις να έχουν υπογραφεί και την υλοποίηση τους να αναστέλλεται για το μέλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΥΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψη τον πάγιο στόχοπεραιτέρω προώθησηςτωνδιμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ως εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, εισήγαγε προς συζήτηση στη Βουλή την τροπολογία της 12ης Μαρτίου, η οποία επιδιώκει να παράσχει νομοθετικά απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ σε έργα ΑΠΕ που προορίζονται να τροφοδοτούν ηλεκτρική ενέργεια, μέσω PPA σε:

I. αγρότες («Αγροτικά PPAs») και

II. συγκεκριμένες κατηγορίες βιομηχανικών καταναλωτών («Βιομηχανικά PPAs»).

Έτσι, πέραν του «ξεπαγώματος» έργων ΑΠΕ που αναμένουν επί μήνες να συνδεθούν στο σύστημα, με την εν λόγω ρύθμιση επιδιώκεται παράλληλα η μείωση του ενεργειακού κόστους της ενεργοβόρου βιομηχανίας αλλά και των αγροτών, τουλάχιστον για μία δεκαετή περίοδο.

Ι. «Αγροτικά PPAs»

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης όρων σύνδεσης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα

Τα έργα ΑΠΕ που εντάσσονται στην κατηγορία των Αγροτικών PPAs λαμβάνουν απόλυτη προτεραιότητα αναφορικά με τη χορήγηση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Υποβολή από τον Παραγωγό αιτήματος στον ΑΔΜΗΕ για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (κατόπιν ψήφισής του από τη Βουλή) και
 2. Υποβολή από τον Παραγωγό εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της ενότητας Γ’ (βλ. κάτωθι) των ακόλουθων δικαιολογητικών στον ΑΔΜΗΕ:

                  (i) Υπογεγραμμένο ΡΡΑ μεταξύ Παραγωγού και Προμηθευτή που προμηθεύει αγροτικές παροχές∙ το εν λόγω PPA δύναται να προβλέπει είτε τη φυσική παράδοση της παραγόμενης ενέργειας (physical PPA) ή τη χρηματοοικονομική διευθέτηση της σύμβασης (virtual PPA).
                  (ii) Υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή στην οποία θα εξειδικεύονται οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα προμηθεύει σε αγροτικές παροχές, μέσω των νέων ειδικών τιμολογίων «ΓΑΙΑ».
                  (iii) Υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή στην οποία θα αναφέρονται οι εν λόγω παροχές αγροτικού ρεύματος και οι καταναλώσεις τους καθ’ όλο το προηγούμενο έτος.
                  (iv) Βεβαίωση ΔΕΔΔΗΕ για τις καταναλώσεις των επίμαχων παροχών αγροτικού ρεύματος το προηγούμενο έτος.

Β. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους χορηγούμενους όρους σύνδεσης

Σύμφωνα με την τροπολογία, στις οριστικές προσφορές σύνδεσης που θα εκδίδει ο ΑΔΜΗΕ για Παραγωγούς που συνάπτουν Αγροτικά PPA:

 1. δεν θα προβλέπεται υποχρέωση μείωσης της τελικής εγκατεστημένης ισχύος του έργου σε σχέση με την αναγραφόμενη στη Βεβαίωση Παραγωγού, σύμφωνα με το 89 Ν. 4951/2022 και τις σχετικές διατάξεις του Πλαισίου Προτεραιότητας, προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω ομάδα, και
 2. δεν θα εφαρμόζεται κανενός είδους περιορισμός έγχυσης του άρθρου 10 του Ν. 4951/2022, συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμών έγχυσης που επιβάλλονται για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του τοπικού συστήματος ή δικτύου καθώς και αυτών που επιβάλλονται σε πραγματικό χρόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Γ. Υπουργική Απόφαση

Κατά τα οριζόμενα στην κατατεθείσα τροπολογία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του προς κύρωση νόμου, με απόφασή του αρμοδίου Υπουργού θα καθοριστεί:

 • το όριο ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης που θα χορηγηθούν σε έργα ΑΠΕ που συνάπτουν Αγροτικά PPAs καθώς και
 • τα κριτήρια κατάταξης των έργων,στην περίπτωση που η ισχύς των υποβληθέντων αιτημάτων για χορήγηση όρων σύνδεσης υπερβαίνει το ανωτέρω όριο.

Χωρίς να ορίζεται ρητά στην τροπολογία, πιθανολογείται πως η διαθέσιμη ισχύς θα καλυφθεί επί τη βάσει χρονικής προτεραιότητας,λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών από τα υποψήφια έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην εν λόγω ομάδα.

Πέραν των ανωτέρω, η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δύναται να καθορίζει ακόμα:

 • κανόνες σχετικούς με τη γεωγραφική κατανομή των έργων ΑΠΕ,
 • τη σειρά εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων και
 • την αναλογία παραγωγής (kWh/kW/έτος) κάθε τεχνολογίας ΑΠΕ, για τις ανάγκες υπολογισμού της ισχύος των έργων που θα λάβουν οριστικές προσφορές σύνδεσης.

  II. «Βιομηχανικά PPAs»

Α. Επιλέξιμα Έργα ΑΠΕ

Δυνατότητα ένταξης στην κατηγορία των Βιομηχανικών PPAs και συνεπώς λήψης απόλυτης προτεραιότηταςστη χορήγηση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ προβλέπεται, κατά την τροπολογία, σε έργα ΑΠΕ:

 1. για τα οποία έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ πριν την έναρξη ισχύος του προς κύρωση νόμου και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ομάδα Β του Πλαισίου Προτεραιότητας.

 2. «που εμπίπτουν εντός του μεγίστου ορίου ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσης» της Ομάδας Β’ του Πλαισίου Προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης, δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής πλήρουςαιτήματος για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου για τα εν λόγω έργα.

 3. «που έχουν ενταχθεί σε υποομάδα της Ομάδας Α’» του Πλαισίου Προτεραιότητας και σωρευτικά «εμπίπτουν εντός του μεγίστου ορίου ισχύος οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης της Υποομάδας αυτής» και δεν έχουν λάβει οριστική προσφορά όρων σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου. Σύμφωνα με τη διατύπωση της τροπολογίας, τα έργα αυτά οφείλουν να «πληρούν αναλογικά τις προβλέψεις» του Πλαισίου Προτεραιότητας«που διέπει τα έργα Α.Π.Ε. της Ομάδας προτεραιότητας Β». Εκ πρώτης όψεως δηλαδή, φαίνεται ότι η αναφορά του νομοθέτη σε αναλογική εφαρμογή του Πλαισίου Προτεραιότητας αφορά τις ειδικές προϋποθέσεις ένταξης έργων ΑΠΕ στην Ομάδα Β’, ήτοι ενδεικτικά στην υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής διμερούς σύμβασης, στην υποχρέωση σύναψης PPA ή σχετικά προσυμφώνου με τους βασικούς όρους αυτού και το ελάχιστο περιεχόμενο του PPA.

Β. Προϋποθέσεις χορήγησης όρων σύνδεσης κατ’ απόλυτη προτεραιότητα

Προκειμένου τα ανωτέρω έργα ΑΠΕ να λάβουν απόλυτη προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης από των ΑΔΜΗΕ, θα πρέπεινα πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω (υπό 1 και 2) προϋποθέσεις:

1) Ο Παραγωγός:

 • έχει ήδη συνάψει PPA (physical ή virtual) με Προμηθευτή

ή εναλλακτικά,

 • θα υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ:

         (i) υπεύθυνη δήλωση – δέσμευση για την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων ΡΡΑ (physical ή virtual) με Προμηθευτή,
         (ii) προσύμφωνο με τους βασικούς όρους του ΡΡΑ και
         (iii) δήλωση του Προμηθευτή πως θα προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης προμήθειας με τελικό πελάτη μη οικιακής χρήσηςκαι σε σχέση με την ενέργεια που παράγεται από το υπό εξέταση έργο ΑΠΕ του Παραγωγού.

Επιπλέον, για την πρώτη υποπερίπτωση, το ήδη υπογεγραμμένο ΡΡΑ θα πρέπει να:

         (i) περιλαμβάνει τα στοιχεία του τελικού πελάτη, την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού, τη συμφωνημένη κατανάλωση ενέργειας από το βιομηχανικό καταναλωτή ή τη συμφωνημένη ενέργεια που θα αγοράζει ο Προμηθευτής.
         (ii) έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ετών.
         (iii) Καλύπτει τουλάχιστον το 80% της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού ΑΠΕ και να
         (iv) περιλαμβάνει όρους που θα εξασφαλίζουν την αντιστοίχιση του με τελικούς πελάτες, ενώ

σε περίπτωση λύσης του ΡΡΑ μεταξύ Παραγωγού και Προμηθευτή ή του ΡΡΑ μεταξύ Προμηθευτή και βιομηχανικού καταναλωτή, εντός δύο (2) μηνών θα πρέπει να έχει συναφθεί νέο ΡΡΑ αντίστοιχα προς αντικατάστασή του.

2) Ο ανωτέρω Προμηθευτήςέχει ήδη υπογράψει ΡΡΑ (physical ή virtual) με ενεργοβόρο βιομηχανικό καταναλωτή ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος υπάγεται στο Παράρτημα Ι του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης [3] (στο εξής «PPA Προμηθευτή»).

Το PPA Προμηθευτή πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στα έργα ΑΠΕ από τα οποία παράγεται η πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια ή στα στοιχεία του ΡΡΑ που έχει υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και Προμηθευτή. Αν το ΡΡΑ Προμηθευτή δεν περιλαμβάνει σχετική μνεία, τότε μπορεί να τροποποιείται κατάλληλα πριν την υποβολή του στο ΥΠΕΝ και τον ΑΔΜΗΕ (βλ. κατωτέρω).

Πέραν των ανωτέρω, και με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων της Υπουργικής Απόφασης της ενότητας Γ' κάτωθι, οι Παραγωγοί έργων της εν λόγω κατηγορίας οφείλουν να τηρούν τους όρους του Πλαισίου Προτεραιότητας ως προς τις υποχρεώσεις:

 1. υποβολής δύο Εγγυητικών Επιστολών (Ε/Ε Προτεραιότητας και Ε/Ε Διμερούς Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6 & 7 του Πλαισίου Προτεραιότητας) και
 2. υποβολής του υπογεγραμμένου ΡΡΑ μεταξύ Παραγωγού και Προμηθευτή στον ΑΔΜΗΕ εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσης αυτής οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης επί ποινή παύσης αυτής [4].


Γ. Σειρά εξέτασης των αιτημάτων οριστικής προσφοράς σύνδεσης

Εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του προς κύρωση νόμου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει απόφαση με την οποία ανακοινώνεται η χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής των PPA Προμηθευτών (η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 35 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου), ταξινομώντας παράλληλα τα αντίστοιχα PPAsστις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

(i) PPA Προμηθευτή που έχουν αρχίσει να «εκτελούνται» (ήτοι, τα έργα ΑΠΕ που εμπλέκονται σε αυτά να έχουν τεθεί σε λειτουργία) πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και τα οποία είχαν ήδη από τη σύναψή τους ρητή αναφορά στα έργα ΑΠΕ τα οποία αφορούν ή στα στοιχεία του ΡΡΑ που έχει υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και Προμηθευτή [5].

Τα έργα ΑΠΕ που εμπίπτουν σε αυτήν τη υποκατηγορία λαμβάνουν πρώτα οριστική προσφορά όρων σύνδεσης με χρονολογική σειρά ημερομηνίας «εκτέλεσης» των ΡΡΑ κατά τα ανωτέρω από την παλαιότερη προς τη νεότερη.

(ii) Σε δεύτερη σειρά προτεραιότητας τίθενται τα PPA Προμηθευτή που:

     α) έχουν αρχίσει να «εκτελούνται» πριν την έναρξη ισχύος του νόμου και τα οποία δεν είχαν ρητή αναφορά στα έργα ΑΠΕ τα οποία αφορούν,

     β) έχουν μεν ήδη συναφθεί αλλά δεν έχουν αρχίσει να «εκτελούνται» και

     γ) δεν είχαν συναφθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου

Τα ΡΡΑ Προμηθευτή της περίπτωσης (ii) πρέπει επίσης να περιέχουν ρητή αναφορά στην ακριβή ημερομηνία έναρξης «εκτέλεσής» τους ως προς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα έργα ΑΠΕ τα οποία αφορούν. Τα έργα αυτής της κατηγορίας λαμβάνουν οριστική προσφορά όρων σύνδεσης μετά τα έργα της κατηγορίας (i) και με σειρά από το την παλαιότερη προς τη νεότερη ημερομηνία υποβολής τους στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ.

Ωστόσο, εάν η συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ στα οποία αφορούν τα PPA Προμηθευτή της κατηγορίας (ii) υπερβαίνει το διπλάσιο της ισχύος που απομένει μετά την έκδοση οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης για τα ΡΡΑ Προμηθευτή της κατηγορίας (i), με βάση τα όρια ισχύος που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση, τότε τα υπό κατηγορία (ii) ΡΡΑ Προμηθευτή λαμβάνουν οριστικές προσφορές όρων σύνδεσης με σειρά από την παλαιότερη προς τη νεότερη ημερομηνία «εκτέλεσης» με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα έργα ΑΠΕ, δηλαδή θα προηγηθούν τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν συντομότερα σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις των ΡΡΑs.

Με την ίδια ως άνω Υπουργική Απόφαση καθορίζονται επίσης το όριο ισχύος οριστικών προσφορών όρων σύνδεσης για τα Βιομηχανικά ΡΡΑs, ενώ δύναται επίσης να ορίζεται:

 • η αναλογία παραγωγής (kWh/kW/έτος) για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ για τις ανάγκες υπολογισμού της ισχύος των έργων που θα λάβουν οριστική προσφορά όρων σύνδεσης και
 • η ελάχιστη αποδεκτή χρονική διάρκεια των PPA Προμηθευτή.


Δ. Ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους όρους σύνδεσης

Στις οριστικές προσφορές όρων σύνδεσης που θα χορηγηθούν στην εν λόγω κατηγορία έργων, δεν εφαρμόζονται περιορισμοί έγχυσης του άρθρου 10 του Ν. 4951/2022 με βάση την εκτιμώμενη κατάσταση λειτουργίας του τοπικού συστήματος ή δικτύου ή σε πραγματικό χρόνο, σε έκτακτες καταστάσεις. Ως προς τους λοιπούς περιορισμούς έγχυσης αναμένονται ειδικές διατάξεις στην Υπουργική Απόφαση της ενότητας Γ’. Ως εκ τούτου πιθανολογείται η επιβολή των λοιπών κατηγοριών περιορισμών έγχυσης σε μειωμένη όμως ένταση από την ήδη ισχύουσα (μόνιμων ήανά χρονικές περιόδους, κατά περίπτωση τεχνολογίας ΑΠΕ).

Η εν λόγω εξαίρεση από την εφαρμογή των περιορισμών έγχυσης  δεν ισχύει σε περίπτωση που:

 1. το ΡΡΑ Προμηθευτή έχει μικρότερη διάρκεια από την ελάχιστη που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση της ενότητας Ε’. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ενδεχομένως, με βάση την τροπολογία, να εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ΡΡΑ κατά τα ανωτέρω.

 2. παύσει η προβλεπόμενη από τα PPAs«εκπροσώπηση» βιομηχανικών καταναλωτών σε χρόνο μικρότερο της ελάχιστης διάρκειας ΡΡΑ μεταξύ Προμηθευτή και βιομηχανικού καταναλωτή κατά την Υπουργική Απόφαση της ενότητας Ε’ [6].
 1. τα επίμαχα έργα ΑΠΕ δεν τεθούν σε λειτουργία έως και την 31.12.2026.


Ε. Διαδικασία υπαγωγής 

Στον ακόλουθο πίνακα συστηματοποιείται η διαδικασία υπαγωγής έργου ΑΠΕ στην κατηγορία των Βιομηχανικά PPAs, κατά τα οριζόμενα στην κατατεθείσα τροπολογία. 

Δικαιολογητικά:

 

 • ΡΡΑ Προμηθευτή με ενεργοβόρο βιομηχανικό καταναλωτή
 • υπεύθυνη δήλωση του βιομηχανικού καταναλωτή σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία 3ετία και
 • υπεύθυνη δήλωση του Παραγωγού για την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων

Χωρίς να προκύπτει ευθέως από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης, ορθό είναι να θεωρηθεί πως ο Παραγωγός οφείλει να προσκομίσει και τα κατά περίπτωση έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της ενότητας Β ανωτέρω.

Αρμόδιες Αρχές για την υποβολή:

 • Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ και
 • ΑΔΜΗΕ

Προθεσμία Υποβολής:

τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έναρξη ισχύος του νόμου


IV. Αντιπαραβολή με τις διατάξεις του Πλαισίου Προτεραιότητας για την Ομάδα Β

Η δομή της τροπολογίας που εισήγαγε προς ψήφιση το ΥΠΕΝ στις 12 Μαρτίου 2024 για τη χορήγηση απόλυτης προτεραιότητας σύνδεσης στο σύστημα μεταφοράς, παρουσιάζει εμφανείς ομοιότητες με τις διατάξεις του Πλαισίου Προτεραιότητας για την Ομάδα Β. Μια σημαντική ομοιότητα που προκύπτει είναι πως και για τα Βιομηχανικά PPAs θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η μείωση της εγκατεστημένης ισχύος κατά τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς όρων σύνδεσης. Εκτός των συνεπειών που η εν λόγω μείωση έχει ως προς την εγκατεστημένη υποδομή παραγωγής των εν λόγω έργων, η εφαρμογή και το ύψος της μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος έχει σημασία ως προς τον υπολογισμό του ύψους των εγγυητικών επιστολών που θα κληθούν να καλύψουν οι Παραγωγοί. Το ύψος της απόκλισης ισχύος θα ορισθεί πιθανότατα στη σχετική Υπουργική Απόφαση, συνεπώς πέραν αυτού η απόφαση του ΥΠΕΝ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη ρύθμιση των θεμάτων που εκκρεμεί να αποσαφηνιστούν.

Πέραν των ανωτέρω, οι ρυθμίσεις που εισάγονται με την τροπολογία παρουσιάζουν και ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με τους όρους υπαγωγής στην Ομάδα Β του Πλαισίου Προτεραιότητας. Ειδικότερα:

 • Βασική διαφορά των διατάξεων που αφορούν τα Βιομηχανικά PPA σε σχέση με τις διατάξεις του Πλαισίου Προτεραιότητας για την Ομάδα Β, αποτελεί το γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση ο νομοθέτης καθιστά υποχρεωτικό το μοντέλο διοχέτευσης της ενέργειας στο βιομηχανικό τελικό καταναλωτή μέσω αδειοδοτημένου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιθέτως, το Πλαίσιο Προτεραιότητας παρείχε διακριτική ευχέρεια στον Παραγωγό να επιλέξει εάν θα συνάψει PPA με Προμηθευτή ή απευθείας με τον τελικό πελάτη.

 • Ο νομοθέτης φαίνεται να επιλέγει να ορίσει την πρόσθετη σύμβαση που απαιτεί η ένταξη στην κατηγορία Παραγωγών με Βιομηχανικά PPA (PPA Προμηθευτή) ως σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι ως σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιλογή πιθανώς οφείλεται στα προστατευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα της προμήθειας.

 • Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με το Πλαίσιο Προτεραιότητας, η τροπολογία δεν καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση του τελικού καταναλωτή στην ελληνική επικράτεια γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ερμηνείας αυτής και ενδεχομένως ανοίγει νέες εναλλακτικές στους ενδιαφερομένους παραγωγούς και προμηθευτές.

 • Η τρίτη ουσιώδης διαφορά με το Πλαίσιο Προτεραιότητας είναι ότι στο τελευταίο δεν προβλέπονταν περιορισμός του εύρους των εμπορικών / βιομηχανικών δραστηριοτήτων του τελικού καταναλωτή. Αντιθέτως, η τροπολογία παρέχει απόλυτη προτεραιότητα μόνο στα PPAs με τελικό καταναλωτή βιομηχανίες που εντάσσονται στις κατηγορίες του Παραρτήματος Ι του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και Μετάβασης.

Επίλογος

Σε κάθε περίπτωση, πέραν της πολυπλοκότητας των προς ψήφιση διατάξεων και ενδεχόμενων μεταβολών στο τελικό κείμενο του νόμου, φαίνεται πως οι προωθούμενες ρυθμίσεις θα επιφέρουν ανατροπή στο ισχύον Πλαίσιο Προτεραιότητας μέσω της προσθήκης δύο νέων «κατηγοριών» έργων ΑΠΕ τα οποία τοποθετούνται στην κορυφή της πυραμίδας των ομάδων προτεραιότητας. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά και αναστάτωση στην αγορά αναγκάζοντας ένα σημαντικό αριθμό επενδυτών να αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

 

*η ομάδα Ενέργειας & Υποδομών της Δικηγορικής Εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:

κ. Κωνσταντίνος Ζ. Παπαμιχαλόπουλος, Senior Partner
κ. Κωνσταντίνος Α. Βαρελάς,
Senior Associate
κ. Αντώνης
N. Κουμπιάς, Associate
 

[1] Δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123

[2] ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7063/374

[3]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02023XC0317(01)-20231121

[4] βλ. άρθρο 2 Ομάδα Β’ παρ. 5 του Πλαισίου Προτεραιότητας

[5] Η απόδειξη του χρόνου «εκτέλεσης» αυτής της περίπτωσης γίνεται μέσω προσκόμισης στον ΑΔΜΗΕ των αναφορών (reporting) που έχουν υποβληθεί νόμιμα σύμφωνα με τον EMIR ή τον REMIT κατά περίπτωση για physical και virtual PPAs.

[6] Ερμηνευτικά, η εν λόγω πρόβλεψη είναι ασύμβατη με την υποχρέωση αντικατάστασης του ΡΡΑ σε περίπτωση λύσης του ΡΡΑ με τον βιομηχανικό καταναλωτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.