ΥΠΕΝ: Καθορισμός των Προστίμων για Μη Τήρηση της Υποχρέωσης Μείωσης Εκπομπών Ρύπων

ΥΠΕΝ: Καθορισμός των Προστίμων για Μη Τήρηση της Υποχρέωσης Μείωσης Εκπομπών Ρύπων
της Μάχης Τράτσα
Τετ, 9 Ιανουαρίου 2019 - 08:10

Τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων για τους υπόχρεους προμηθευτές καυσίμων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και την υποβολή ετήσιας έκθεσης καθόρισε με απόφασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης. Ειδικότερα, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου στη διαύγεια

κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας. Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου στην περίπτωση υπόχρεου προμηθευτή και ομάδας προμηθευτών, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου για τη μη τήρηση της υποχρέωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος αναφοράς 2020 στην περίπτωση που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει έκθεση (ή είναι ελλιπής) σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά.   

Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης έχουν οι κάτοχοι άδειας εμπορίας καυσίμων,  άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας, προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες, κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου κλπ.

Έτσι, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ακόλουθα πρόστιμα:

α) Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της έκθεσης ή/και μη επαλήθευσης της υποβληθείσας έκθεσης επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

β) Σε περίπτωση μη επίτευξης της υποχρεωτικής μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας (6%) από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργειας  έως το έτος αναφοράς 2020, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μείωσης εκπομπών και την υπερβάλλουσα ποσότητα εκπομπών (ισοδύναμοι τόνοι CO2), ως εξής:

  • για κάθε τόνο CO2 που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση έως 2,7% επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά τόνο CO2
  • για κάθε τόνο CO2 που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 2,7% και έως μείωση 4% επιβάλλεται πρόστιμο 10 ευρώ ανά τόνο CO2
  • για κάθε τόνο CO2 που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση μεγαλύτερη του 4% και μικρότερη της υποχρεωτικής μείωσης 6% επιβάλλεται πρόστιμο 2 ευρώ ανά τόνο CO2.

Το ελάχιστο όριο προστίμου είναι 1.000 ευρώ. 

γ) Σε περίπτωση υποβολής ελλιπούς έκθεσης ή με ανακριβή στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ, με την επιφύλαξη ότι δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο λόγω μη επαλήθευσης της έκθεσης για τους ίδιους λόγους.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το πρόστιμο ανά περίπτωση μπορεί να διπλασιαστεί. Σε περίπτωση υποτροπής κατ΄ εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα, οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας και το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τα 50.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα εισπράττονται από τις ΔΟΥ υπέρ του Πράσινου Ταμείου.  Ενστάσεις κατά μιας απόφασης επιβολής προστίμου μπορεί να υποβληθούν εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση ένστασης, η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την τελική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών. Ο υπουργός αποφασίζει επί της ένστασης κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.