Σε δημόσια διαβούλευση  που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου έθεσε χθες η ΡΑΑΕΥ την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, για τις «Τεχνικές Απαιτήσεις των Σταθμών Αποθήκευσης για τη σύνδεσή τους με το ΕΣΜΗΕ». Ενόψει της επικείμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β 3416/20.05.2023), το εν λόγω κείμενο τεχνικών απαιτήσεων

για τη σύνδεση των Σταθμών Αποθήκευσης στο Σύστημα θα αποτελέσει διακριτό Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος όπως, άλλωστε, και κάθε αντίστοιχες απαιτήσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 [RfG].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Σε εισαγωγικό σημείωμά του από την αγγλική έκδοση ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει πως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στην Ελλάδα απαιτεί τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών του συστήματος και την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Δεν προβλέπονται τεχνικές απαιτήσεις για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας1 από τον Ελληνικό Οργανισμό Ηλεκτρισμού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ τονίζεται ότι η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας δεν εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του ENTSOe. Ακόμη, αναφέρει ότι η παρούσα τεχνική κατευθυντήρια γραμμή, καθορίζει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ESM) στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 150/400kV. Η κατευθυντήρια γραμμή ισχύει για τις τεχνολογίες και τις τοπολογίες σύνδεσης του τμήματος 1.

Οι απαιτήσεις βασίζονται στις προτάσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Αποθήκευσης (EG Storage) του ENTSOe (https://www.entsoe.eu/network_codes/cnc/expert-groups/), καθώς και σε σχέδια τροποποιήσεων NC-RfG και NC-DCC που εκπονήθηκαν από τον ENTSOe και υποβλήθηκαν στον ACER προς έγκριση (Νοέμβριος 2022), και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μέρος του CNC απαιτήσεις του CNC σε ισχύ.

Τονίζεται, τέλος, ότι ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 ή από οποιαδήποτε άλλη κανονισμό που τον αντικαθιστά ή τον συμπληρώνει ή από οποιαδήποτε άλλη τεχνική απαίτηση που καθορίζεται από τον Διαχειριστή.

Ο πρώτος διαγωνισμός για τον προσδιορισμό της λειτουργικής και επενδυτικής ενίσχυσης των έργων αποθήκευσης θα προκηρυχθεί μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και θα έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών το πρώτο δεκαήμερο του επόμενο μήνα, Ιουλίου.

Η διαδικασία επείγει να ολοκληρωθεί καθώς η Ρυθμιστική Αρχή και το ΥΠΕΝ γνωρίζουν πως σε περίπτωση που δεν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός το μήνα που διανύουμε, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όσον αφορά στο ύψος των εγγυητικών επιστολών, κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  καταθέσουν τέλος συμμετοχής ύψους 2.500 ευρώ ανά αίτηση, καθώς επίσης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 35.000 ευρώ/MW, μέγιστης εγχεόμενης ενέργειας.  H εγγυητική πρέπει να εκδοθεί υπέρ της ΡΑΑΕΥ.  

Στη συνέχεια οι επενδυτές που θα προκριθούν, θα πρέπει να προσκομίσουν Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης,  ύψους 250.000 ευρώ/MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και να εκδώσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, υπέρ του ΔΑΠΕΕΠ, ύψους 200.000 ευρώ /MW. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΡΑΑΕΥ, όταν συμπληρωθεί μια πενταετία από την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε ενισχυόμενου σταθμού, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας απομειώνεται κατά 100.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος έγχυσης.

Όπως γίνεται φανερό από τις απαιτήσεις των εγγυητικών επιστολών, η αποθήκευση ενέργειας στη χώρα θα αφορά μόνο σε επενδυτές με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, με ό,τι κι αυτό συνεπάγεται.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ στην αγγλική εδώ