Στήριξη στις Αγροτικές Επιχειρήσεις- Αναστέλλεται η Χρέωση ΥΚΩ για Λογαριασμούς Μέσης Τάσης μέχρι 31/3/2022

Στήριξη στις Αγροτικές Επιχειρήσεις- Αναστέλλεται η Χρέωση ΥΚΩ για Λογαριασμούς Μέσης Τάσης μέχρι 31/3/2022
του Δημήτρη Αβαρλή
Πεμ, 9 Δεκεμβρίου 2021 - 11:20

«Παγώνει» για τα τιμολόγια μέσης τάσης η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μέχρι τις 31 Μαρτίου  του 2022, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Ενέργειας. Πρόκειται για μέτρο που αφορά τις αγροτικές επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη μέση τάση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 

στους προμηθευτές φυσικού αερίου να εξοφλούν τις χρεώσεις χρήσης στους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου σε 4 δόσεις, έως και 31.12.2021. Σύμφωνα με την τροπολογία «για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1112021 έως και 313.2022 αναστέλλεται καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.ΚΩ.) των κάτωθι κατηγοριών καταναλωτών του πίνακα παρ. Ια του άρθρου 3ό του ν. 4067/2012 (Ν 79): α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 136Ιι, β) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ, γ) Γενικής χρήσης ΜΤ, δ) Αγροτικής χρήσης ΜΤ, ε) Βιομηχανικής χρήσης για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 851Να (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7), και δ) αγροτικής χρήσης ΜΤ, νια τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 851αΑ (τύπου υπ’ αρ. 5,6 και 7).

Οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και τα οποία αφορούν χρεώσεις χρήσης -δυναμικότητας και ενέργειας -Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών, τα οποία εκδίδονται πλαίσιο των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και αφορούν περίοδο κατανάλωσης φυσικού αερίου από 1.11.2021 έως και 31.12.2021, ως εξής: α) συνολικό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εκάστου τιμολογίου, καθώς και το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου που αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής των λοιπών Πελατών, πλην Οικιακών, κατά ημερομηνία εξόφλησης, και β) καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου που αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής των Οικιακών Πελατών, διακανονισμό αζημίως και ατόκως για Προμηθευτή, τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι εξοφλούνται έως δέκατη ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα, πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται Μάρτιο του 2022 για μήνα Νοέμβριο του 2021 και δεύτερη Απρίλιο του 2022 για μήνα Δεκέμβριο του 2021.»