Στη λίστα των δήμων που μπήκαν στον δρόμο της εξοικονόμησης ενέργειας προστέθηκε προσφάτως και ο Δήμος Αθηναίων. Άμεσα αναμένεται να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας με λαμπτήρες LED μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) αφού πήρε το τελικό ΟΚ από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή.

Όμως δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα που προχωρά σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Τα τελευταία δύο χρόνια, από τα προγράμματα συγχρηματοδοτήσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν δοθεί εγκρίσεις και προεγκρίσεις για έργα προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 70 δήμους της χώρας.

Έως σήμερα σε βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, έως και 70%, έχουν ενταχθεί 48 Δήμοι της χώρας. Πέντε από αυτούς έχουν ολοκληρώσει την αντικατάσταση των φωτιστικών, άλλοι πέντε Δήμοι βρίσκονται σε φάση έναρξης εγκατάστασης ή υπογραφής συμβάσεων με ανάδοχο ή στην ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου, εννέα δήμοι είναι στη φάση αξιολόγησης των προσφορών ή στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, τέσσερις δήμοι βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασία και 25 δήμοι βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης.

Όσον αφορά στο έργο του Δήμου Αθηναίων, αφορά στην αντικατάσταση 45.500 φωτιστικών και είναι προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν εμπλοκές της διαδικασίας του διαγωνισμού, αναμένεται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε μία τριετία. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί 65% εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περί τα 3,8 εκ ευρώ ετησίως. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων καταβάλλει περίπου επτά εκατ. ευρώ για οδοφωτισμό.

Με την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της Αθήνας, ο δήμος θα επιτύχει επίσης και περιορισμό του κόστους συντήρησης, καθώς η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων LED φτάνει την εικοσαετία ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει και λιγότερες βλάβες. Παράλληλα, είναι και περιβαλλοντικά φιλικότερη, καθώς μετά την ολοκλήρωση του έργου ο δήμος θα εκπέμπει τον χρόνο 23.900 τόνους διοξειδίου του άνθρακα λιγότερους, από ότι σήμερα. Τα οφέλη για το περιβάλλον θα είναι ακόμη μεγαλύτερα, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα περίπου το 23% των λαμπτήρων που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αθηναίων περιέχει υδράργυρο. 

Συνολικά εκτιμάται ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι για εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα απαιτούνται κεφάλαια και επενδύσεις 18 δις ευρώ έως το 2030.  Κεφάλαιο το οποίο υπολογίζεται ότι θα αποφέρει σε βάθος χρόνου οικονομικό όφελος της τάξης των 36 δισ. ευρώ.

Από τους βασικούς καταναλωτές ενέργειας ενός ΟΤΑ, εκτός από τον οδοφωτισμό, είναι τα κτίρια. Το 80% περίπου των δημοτικών κτιρίων δεν διαθέτουν μόνωση. Σχετικά με τα δημόσια κτίρια, περίπου το 60% είναι ενεργειακής κατηγορίας Δ και χαμηλότερης. Δεν είναι τυχαίο ότι, από αυτά περίπου τα μισά είναι κατασκευασμένα προ του 1980 και πάνω από το 95% είναι προ του 2010.

Τον περασμένο μήνα, η ειδική γραμματέας για το ΕΣΠΑ κυρία Ευγενία Φωτονιάτα αποφάσισε την ένταξη 51 προτάσεων που αφορούν έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κλειστά γυμναστήρια προϋπολογισμού 55.6 εκατ. ευρώ καθώς και επτά προτάσεων που αφορούν σε ανοικτά κολυμβητήρια προϋπολογισμού 4,8 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου, προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα, λέβητα και σωληνώσεων με συστήματα που επιτρέπουν και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ.