Η βιομηχανία είναι ο παραγωγικός πυρήνας σε κάθε σύγχρονη οικονομία, με πολύ-επίπεδες, θετικές επιδράσεις σε κάθε διάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Εκτός από παραγωγική ασφάλεια και αυτονομία, δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο αριθμό καλών και σταθερών δουλειών, τόσο σε επίπεδο αντικειμένου και επαγγελματικής εξέλιξης, όσο και αμοιβών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν χαρακτηριστεί τόσο από κρίσεις όπως παγκόσμια πανδημία, έντονες ανακατατάξεις, γεωπολιτικές εντάσεις, δύο πολέμους που προκάλεσαν μεταξύ άλλων την ενεργειακή κρίση, και αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των άμεσων συνεπειών της στην παραγωγή τροφίμων, αλλά και οι φυσικές καταστροφές που προκαλεί έχει δημιουργήσει νέες επείγουσες προτεραιότητες, που σε συνδυασμό με τις κοσμογονικές τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν αλλάξει τα παραγωγικά δεδομένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τον ΣΕΒ, από ιδρύσεώς του, η ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι καίρια αναπτυξιακή προϋπόθεση και βάση για την οικονομική και κοινωνική ασφάλεια και ευημερία. Την θέση αυτή προώθησε από την πρώτη στιγμή της θητείας του ο κ. Παπαλεξόπουλος και την υπερασπιστήκαμε με συνέπεια και δυναμισμό σε ολόκληρη την 4ετία. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας, εκτός από τα σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία, είναι κεντρικός πυλώνας απασχόλησης, εξαγωγών, καινοτομίας και ανθεκτικότητας της χώρας μας. Βρίσκεται σε ανοδική πορεία, παρά τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις, όπως το υψηλό κόστος ενέργειας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη βιωσιμότητά της και επιδιώκει νέο ρόλο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Για την ενέργεια, η σχετική Επιτροπή του ΣΕΒ προωθεί σταθερά προτάσεις για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας προς το ΥΠΕΝ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις στη βάση τριών βασικών στόχων: Πρώτον, τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και κυρίως προβλέψιμου κόστους ενέργειας. Δεύτερον, τη στήριξη των επενδύσεων για την πράσινη μετάβαση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, και τρίτον, τη διεύρυνση του ενεργειακού χώρου μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και διασυνδέσεις. Και για τους τρεις αυτούς στόχους (αλλά και για επί μέρους τεχνικά θέματα), επισημαίνεται συστηματικά ότι οι λύσεις πρέπει να καλύπτουν το μέγιστο δυνατό αριθμό ενεργοβόρων επιχειρήσεων, χωρίς διακρίσεις. Παρά τις επίμονες προσπάθειες τις Επιτροπής ωστόσο, παραμένει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων όπου πρέπει να τις εντείνουμε όπως για παράδειγμα, για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού και προβλέψιμου κόστους ενέργειας, την επιτάχυνση των επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα για την αύξηση του ενεργειακού χώρου, και τα θέματα net metering.

Παράλληλα, και το επιχειρηματικό περιβάλλον χρήζει βελτιώσεων και η δουλειά του ΣΕΒ με τις επιχειρήσεις μέλη του, σε εποικοδομητική συνεργασία με τη Δημόσια Διοίκηση σε διάφορα επίπεδα, έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στις επενδύσεις καθώς η κάλυψη του επενδυτικού κενού της οικονομικής κρίσης απειλούσε την παραγωγική μας ικανότητα. Η θέσπιση του εμβληματικού νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα», οι υπερ-αποσβέσεις του 100% των δαπανών σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, το βελτιωμένο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων με νέες επενδυτικές κατηγορίες, όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, αγροδιατροφή, βιοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η σημαντική απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, ήταν ουσιαστικές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις και στο δημόσιο διάλογο σε όλα τα στάδια. Άλλα παραδείγματα σε αυτή την κατεύθυνση αποτελούν ο εκσυγχρονισμός το 2020 και το 2022 του πλαισίου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ώστε να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Επιπλέον, αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την ελληνική βιομηχανία από τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την επιστροφή μέρους της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας πίσω στην Ευρώπη ενώ στο Βιομηχανικό Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2023 παρουσιάσαμε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις υψηλής αναπτυξιακής κρισιμότητας που θα ενισχύσουν, και τεχνολογικά, την εγχώρια βιομηχανία.

Παράλληλα, αναδείξαμε και αναδεικνύουμε, την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ ενεργειακής μετάβασης, ανταγωνιστικότητας, και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η διαρκής προσήλωση του οργανισμού και ειδικά του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ) στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είχε σημαντικά αποτελέσματα και στη σχετική νομοθεσία.

Επιδιώξαμε την ρεαλιστικότερη εφαρμογή των πρoβλέψεων του κλιματικού νόμου σε συνεργασία με τη διοίκηση, διεκδικώντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις και εξορθολογισμό του πεδίου εφαρμογής του με ουσιαστικά κριτήρια για την εξαίρεση των μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, θέσαμε ως στόχο και και την ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, για την αποφυγή επικαλύψεων με  το Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τις υπόχρεες επιχειρήσεις και ένα αντικειμενικά, πιο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του CBAM. Στο κρίσιμο θέμα της ενέργειας, ο ΣΕΒ σταθερά υποστήριξε τις θέσεις των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, τη διευκόλυνση των διμερών συμβάσεων καθώς και τη διευκόλυνση της εισαγωγής των ΑΠΕ. Στην Κυκλική Οικονομία, συμμετείχαμε ενεργά στη διαβούλευση, με ιδέες και προτάσεις, που έγιναν σχεδόν στο σύνολό τους αποδεκτές στο τελικό κείμενο του εθνικού οδικού χάρτη κυκλικής οικονομίας, θέτοντας τις βάσεις για την αναγνώριση εμποδίων και την ανάδειξη των προτεραιοτήτων για την ταχύτερη υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις.

Και βέβαια, δώσαμε βάρος στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων της βιομηχανίας με προγράμματα όπως το «Skills4Jobs» συνεχίσαμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας, αλλά και της ικανότητας της βιομηχανίας να καινοτομεί.

Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες ώστε η ελληνική βιομηχανία να προσαρμόζεται με επιτυχία στις νέες προκλήσεις, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική και ακόμα πιο ικανή να δημιουργεί ευκαιρίες και προοπτική για όλη την οικονομία.

*Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΣΕΒ

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 13/06/2024)