Τις αντιρρήσεις τους επί της πρόβλεψης για την αποθήκευση αερίου που περιλαμβάνεται στο σχέδιο προληπτικής δράσης της ΡΑΕ υπέβαλαν εταιρείες και φορείς της αγοράς. Ειδικότερα, σχετικά με την αναφορά ότι «οι υπόχρεοι προμηθευτές … θα δεσμεύσουν χώρο και θα αποθηκεύσουν ποσότητα φυσικού αερίου σε γειτονικές υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου» η Μυτιληναίος θέτει το ερώτημα γιατί η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΦΑ προκρίνουν την αποκλειστική επιλογή των αποθηκευτικών χώρων της Ιταλίας. «Κατά την άποψή μας, είναι απολύτως εύλογο, η επιλογή της μεθόδου πλήρωσης της υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής επιλογής) να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των συμμετεχόντων,

 προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και κατ’ επέκταση η επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών». Το προσδοκώμενο όφελος από την προτεινόμενη Δράση, σύμφωνα με την εταιρεία,  είναι απολύτως αμελητέο (μόλις 7.5 GWh/d), και κατά τούτο κρίνεται εντελώς δυσανάλογη η επιβάρυνση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς (ανεξαρτήτως της εναλλακτικής που εν τέλει προκρίνεται)», σημειώνεται. Μόνο για τη Μυτιληναίος  η επιπλέον εκταμίευση για την προμήθεια αερίου δυνητικά συνεπάγεται ότι υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ (με σημερινές τιμές TTF). 

Η Motor Oil επισημαίνει ότι, η διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε υποδομή αποθήκευσης της Ιταλίας θα πρέπει να γίνεται από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ και να τίθεται σε διάθεση από αυτόν στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι τιμές εξισορρόπησης θα αντικατοπτρίζουν τα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης με αντικειμενικό τρόπο και επίσης όλοι οι χρήστες ΕΣΦΑ θα έχουν την ίδια πρόσβαση και θα μπορούν να προβαίνουν σε συναλλαγές φυσικού αερίου εκμεταλλευόμενοι το χαρτοφυλάκιό τους.

Με δεδομένες τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς αλλά και τις υψηλές τιμές που επικρατούν, η Motor Oil θεωρεί ότι οι Διαχειριστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επανεξετάσουν τις μοναδιαίες χρεώσεις διασυνοριακής μεταφοράς φυσικού αερίου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κρατών μελών με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού κόστους του τελικού καταναλωτή.

Η «Ήρων» παρατηρεί ότι η επιλογή τήρησης στρατηγικού αποθέματος από τη χώρα μας σε μία υποδομή υπόγειας αποθήκης, η οποία μάλιστα δεν βρίσκεται καν στη χώρα μας κρίνεται ασύμφορη και θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της εταιρείας προς τη ΡΑΕ, είναι προφανές ότι σε συνθήκες κρίσης στην επάρκεια προμήθειας φυσικού αερίου είναι αδόκιμο για τη χώρα να τηρεί στρατηγικό απόθεμα σε μία τρίτη χώρα και κατ’ επέκταση να θέτει τη διάθεση αυτού υπό την αίρεση της πλήρωσης συνθηκών διαθεσιμότητας διασυνδέσεων ή/και ακόμα αποφάσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η υποδομή.

Και ο  ΕΣΑΗ στην επιστολή του αναφέρει ότι η περιορισμένη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ιταλία μειώνει κατά πολύ τα οφέλη της αποθήκευσης φυσικού αερίου για λογαριασμό της Ελλάδας σε υπόγεια εγκατάσταση στην Ιταλία, ενώ αντίθετα τα διαχειριστικά κόστη μιας τέτοιας δράσης θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά (αναλογιζόμενοι τις εγγυήσεις που πρέπει να κατατεθούν και το κόστος δραστηριοποίησης σε μια νέα αγορά, όπως είναι η Ιταλία). Για αυτόν τον λόγο και ο Σύνδεσμός πιστεύει ότι η συγκεκριμένη Δράση Δ3 είναι ασύμφορη για τον τελικό καταναλωτή αλλά και περιοριστική (πχ γιατί επιλέγεται η Ιταλία και όχι κάποια άλλη αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;) και κατ’ επέκταση πρέπει να διαγραφεί από το τελικό Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.

H Προμηθέας Gas, αναφέρει ότι, λόγω της πληθώρας των εισαγωγέων φυσικού αερίου στην αγορά με μερίδιο άνω του 1%, της πολυπλοκότητας εξασφάλισης αποθεμάτων στην υπόγεια αποθήκη της Ιταλίας και της ρυθμιστικής αναρμοδιότητας του ΔΕΣΦΑ να λειτουργήσει ως έμπορος προτείνει, η υποχρέωση να μην αναληφθεί ξεχωριστά από κάθε εισαγωγέα, αλλά συνολικά από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα φυσικού αερίου, όπως είχε γίνει και το 2018 αν και τότε αφορούσε μόνο τους ηλεκτροπαραγωγούς.