Έρευνα Eversheds Sutherland -KPMGΤ: Η Σημασία του Ανθρώπινου Παράγοντα στην Επίτευξη Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα από τις Εταιρείες

Έρευνα Eversheds Sutherland -KPMGΤ: Η Σημασία του Ανθρώπινου Παράγοντα στην Επίτευξη Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα από τις Εταιρείες
energia.gr
Τρι, 7 Δεκεμβρίου 2021 - 13:33

Τα διοικητικά συμβούλια, τα ανώτερα στελέχη και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δηλώνουν αυξανόμενη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, αν όμως δεν ληφθεί υπόψιν ο «Ανθρώπινος Παράγοντας» σε οποιαδήποτε στρατηγική απεξάρτησης από τον άνθρακα, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες περιορισμού τις κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα

με παγκόσμια έκθεση που δημοσίευσαν η Eversheds Sutherland και η KPMG.

Η έρευνα, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στην έκθεση με τίτλο "Climate Change and the People Factor" («Κλιματική Αλλαγή & ο Ανθρώπινος Παράγοντας»), αναδεικνύει ότι η συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής έχει διεισδύσει στα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως, και αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα με σημαντικές επιπτώσεις για τα επιχειρηματικό μοντέλα των εταιρειών, με αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη τους: από τους εργαζόμενους έως την ευρύτερη κοινότητα εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εξειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ολοένα περισσότερο. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη ορίσει ειδικούς στην κλιματική αλλαγή στα συμβούλιά τους, ενώ επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και να μετεκπαιδεύσουν το υπάρχον προσωπικό τους, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζει μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Απαραίτητα για μια επιτυχημένη μετάβαση είναι ο σχεδιασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η συνεργασία με κυβερνήσεις και ειδικούς στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επάρκεια δεξιοτήτων.

Για την έκθεση "Climate Change & the People Factor" πραγματοποιήθηκε κοινή έρευνα σε 1.095 ανώτερα στελέχη μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως από την Eversheds Sutherland και την KPMG. Η έκθεση καταγράφει τις απόψεις και τη στάση διευθυντικών και ανώτερων στελεχών όσον αφορά στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, παρόμοια με αυτή που δημοσιεύθηκε το 2020 από τις Eversheds Sutherland και KPMG με τίτλο "Climate change and corporate value" («Κλιματική αλλαγή και εταιρική αξία»).

Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

- Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους διαθέτουν στρατηγική ή σχέδιο για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την αναφορά του ρίσκου που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόλις οι μισοί έχουν καταρτίσει ένα σαφές σχέδιο για την απεξάρτηση από τον άνθρακα

- Σε ποσοστό 74% αναφέρουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για την κλιματική αλλαγή, τους πόρους, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν το τρέχον σχέδιο τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Πέρυσι, το 47% ανέφερε ότι η έλλειψη των σωστών δεξιοτήτων στην επιχείρηση ήταν μεγάλη πρόκληση για την απεξάρτηση από τον άνθρακα

- Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν ακόμα ορίσει ειδικό για τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο συμβούλιό τους

- Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας τους, εν μέρει ή πλήρως, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι, σε ποσοστό μόλις 74% αναγνώρισαν ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο

- Σχεδόν τα δύο τρίτα των στελεχών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι αναμένουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό λόγω της απεξάρτησης από τον άνθρακα, που περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, που αναμένουν απολύσεις ως μέρος της μετάβασης σε έναν οργανισμό χαμηλής χρήσης άνθρακα

- Σχεδόν όλοι όσοι αναγνωρίζουν την έλλειψη δεξιοτήτων, σχεδιάζουν εκπαιδεύσεις ή και μετεκπαιδεύσεις των εργαζομένων τους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές

- Η αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα. Καθώς σε ποσοστό 46% οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αναμένουν υψηλό επίπεδο αντίστασης στις σημαντικές αλλαγές που θα απαιτηθούν στο επιχειρηματικό μοντέλο

- Πολλές επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να αξιοποιήσουν την καλή θέληση του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω κοινωνικών κανόνων και της στήριξης περιβαλλοντικών πολιτικών και παροχών

- Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους έχουν θεσπίσει στόχους απόδοσης και μισθολογικά κίνητρα για το προσωπικό σε ανώτερο και διευθυντικό επίπεδο, λιγότερες από το ένα τρίτο έχουν θεσπίσει ατομικούς ή ομαδικούς δείκτες απόδοσης, ή μισθολογικά κίνητρα που συνδέονται με στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα για το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό.