Πέντε (από Τρεις) Προμηθευτές για την Καθολική Υπηρεσία

Πέντε (από Τρεις) Προμηθευτές για την Καθολική Υπηρεσία
Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 18 Νοεμβρίου 2019 - 07:39

Την ανάθεση της καθολικής υπηρεσίας στους πέντε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής και αναμένεται σήμερα Δευτέρα να εισαχθεί προς συζήτηση στις Επιτροπές. Το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

 

προέβλεπε τρεις προμηθευτές. Η αλλαγή κρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) επιβεβλημένη μετά τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι σχετικές διατάξεις στους ιδιώτες προμηθευτές ενέργειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου περί εναλλαγής στην καθολική υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη, ως πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι πέντε Προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο της αγοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου που έχουν υποβάλει στην Ελληνικό Χρηματιστήριο ΑΕ.  Με υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής των παρόχων, ο τρόπος επιμερισμού των πελατών σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ των Προμηθευτών κατ’ αναλογία του αριθμού των μετρητών που εκπροσωπεί ο καθένας εκ των Προμηθευτών αλλά και ο χρόνος έναρξης της παροχής της υπηρεσίας. Ο προμηθευτής (ή οι προμηθευτές) που θα επιλεγεί θα παρέχει τις υπηρεσίες του για περίοδο δύο ετών.

Στο νομοσχέδιο έχουν προστεθεί και διατάξεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33,  έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μικρής διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού με το διασυνδεδεμένο σύστημα της Πελοποννήσου (Φάση Ι), η ΔΕΗ ή τρίτος παραγωγός, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τη Επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει υφιστάμενες, να προσθέτει νέες, να εγκαθιστά και λειτουργεί φορητές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη), σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής της ΔΕΗ. Στόχος να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες.

Οι προστιθέμενες φορητές Μονάδες μπορούν να εγκαθίστανται και σε υποσταθμούς του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης, κατόπιν χορήγησης άδειας παραγωγής που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες ανά έτος.

Παρατείνεται ακόμη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 η προσωρινή ενιαία άδεια λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, η οποία έληγε το 2019 και δεν προβλέπεται να έχουν εκδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου οι οριστικές άδειες.

Επίσης, στο νομοσχέδιο προστέθηκε ρύθμιση που αντιμετωπίζει την περίπτωση όπου για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση ισχυουσών διατάξεων. Μεταξύ των ζητημάτων που έχουν προκύψει αφορούν ζητήματα αρτιότητας, όρων δόμηση, ιδιοκτησιακών κλπ.  Έτσι, για τη διευκόλυνση των συγκεκριμένων προβλημάτων ο νομοθέτης προτείνει ότι για την προέγκριση και έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν την κατασκευή υποδομών αιολικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν προ του 2006, οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού τους,  ο έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης θα συντελείται και θα διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας.