Σε 6,3% ορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ για τα έτη 2024 και 2025 για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου. Μάλιστα, ο Διαχειριστής θα πρέπει έως τα τέλη Ιουνίου να υποβάλλει στην Αρχή τα στοιχεία για τον υπολογισμό του εσόδου που θα λάβει την  συγκεκριμένη διετία. Για τα επόμενα χρόνια η ΡΑΑΕΥ θα λάβει άλλη απόφαση. Το σχέδιο Μεθοδολογίας υπολογισμού του επιτρεπόμενου και απαιτούμενου εσόδου του ΑΔΜΗΕ εγκρίθηκε

την περασμένη Παρασκευή από τη Ρυθμιστική Αρχή και ετέθη χθες σε δημόσια διαβούλευση έως τις 27 Μαΐου.   

Αφορά το 37% του συνολικού κόστους του Great Sea Interconnector καθώς το υπόλοιπο 63% αφορά την κυπριακή πλευρά. Η ΡΑΑΕΥ με τη απόφασή της καθορίζει τους παράγοντες υπολογισμού του WACC που θα λαμβάνει ο ΑΔΜΗΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται:

  • Συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης (gearing ratio). Ο ιδεατός συντελεστής δανειακής επιβάρυνσης κυμαίνεται σε ένα εύρος από 60% έως 80%.
  • Κόστος δανειακών κεφαλαίων (cost of debt).
  • Κόστος ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων, ονομαστικό (cost of equity post- tax, nominal).
  • Απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο (risk-free rate).
  • Συντελεστής συστηματικού κινδύνου βήτα (beta factor).
  • Ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς (Market Risk Premium).
  • CRP (ασφάλιστρο κινδύνου της Χώρας - Country Risk Premium).

Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση που ετέθη σε διαβούλευση, η ΡΑΑΕΥ αποδέχεται το αίτημα του ΑΔΜΗΕ για πρόσθετη απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης 1% για χρονικό διάστημα επτά ετών από την εμπορική λειτουργία του έργου. Εάν δεν επιτευχθεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου με ευθύνη του Διαχειριστή, ενεργοποιείται μηχανισμός αντικινήτρου που συνίσταται στην αποκλιμάκωση της πρόσθετης απόδοσης, απομειώνοντας το ποσοστό πρόσθετης απόδοσης έως 0.5% για κάθε έτος καθυστέρησης, εφόσον συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους καθυστέρησης, και χωρίς να μετατίθεται το αρχικά εγκεκριμένο χρονικό διάστημα χορήγησης της πρόσθετης απόδοσης.

Επίσης, η απόφαση της ΡΑΑΕΥ έκανε δεκτό το αίτημα του ΑΔΜΗΕ για την ύπαρξη πρόσθετων εξασφαλίσεων σε περίπτωση που το έργο τελικώς δεν υλοποιηθεί λόγω παραγόντων που εκφεύγουν της σφαίρας ευθύνης του. Έτσι, ο ΑΔΜΗΕ θα μπορεί και σε αυτήν την περίπτωση να  ανακτήσει τα ποσά που θα έχει καταβάλει   εντός 35 ετών.

Το συνολικό κόστος του έργου έχει αυξηθεί κατά 23% σε σχέση με παλιότερες προβλέψεις και διαμορφώνεται πλέον σε 1,93 δισ. ευρώ.