Κατά τον 21ο αιώνα, η ταχύτητα και η δυναμική με την οποία εκτυλίσσονται τα ζητήματα της διεθνούς ενεργειακής πολιτικής την ανέδειξαν σε προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής όλων των κρατών. Οι διεθνείς εξελίξεις, συμφωνίες και τάσεις στον ενεργειακό τομέα επηρεάζουν εν πολλοίς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταβάλλοντας το συσχετισμό των δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί συστηματικά το σύνολο των διεθνών ενεργειακών ζητημάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση

στις ενεργειακές εξελίξεις στον τομέα των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, των σταθμών αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), των ηλεκτρικών δικτύων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Για το λόγο αυτό, στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει συσταθεί ξεχωριστή Διεύθυνση, επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των ενεργειακών θεμάτων.

Παράλληλα, μέσω των Διπλωματικών Αρχών στην αλλοδαπή, παρακολουθεί τα τεκταινόμενα, που αφορούν τα ενεργειακά θέματα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των περιφερειακών και διεθνών Οργανισμών, πάντα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας είναι μεγάλες και ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την παγκόσμια συγκυρία, όπου οι εξελίξεις στο κλιματικό επίπεδο είναι ταχύτατες δημιουργώντας συνεχώς νέα δεδομένα. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, η Ελλάδα καλείται να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, που υπαγορεύονται τόσο από την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από την αναγνώριση ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε μία Πράσινη χώρα με πολύ σημαντικά οφέλη.

Η παρούσα Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον ενεργειακό τομέα ως μοχλό ανάπτυξης της χώρας με υψηλή προστιθέμενη αξία, ικανό να αναδείξει τη χώρα σε σημαντικό δρώντα σε διεθνές επίπεδο και καταλύτη των ενεργειακών εξελίξεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Πυλώνες της Ενεργειακής και Κλιματικής Στρατηγικής της χώρας μας αναδεικνύονται η Καθαρή Ενέργεια, η Έξυπνη Αγροτική Παραγωγή, ο Βιώσιμος Τουρισμός, η Τεχνολογία και Εκπαίδευση, καθώς και η Βιομηχανία, η Βιοτεχνία και το Εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήσαμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον νέο, κλιματικό στόχο για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 κατά 55% , σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Ο στόχος αυτός είναι απαραίτητος για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Η χώρα μας διαθέτει καίρια γεωστρατηγική θέση, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, γεγονός που της εξασφαλίζει ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο ως προς την ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από τον προσεκτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση διεθνών συνδέσεων υψηλού δυναμικού, τόσο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και φυσικού αερίου η χώρα μας αναδεικνύεται σε κόμβο για ασφαλή ενεργειακό σχεδιασμό και διακίνηση ενεργειακών προϊόντων μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Μέσω της χάραξης μιας μακρόπνοης και στοχευμένης ενεργειακής πολιτικής, η Ελλάδα επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την ενεργειακή ασφάλειά της, και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές, μέσω πολλαπλών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Για να το επιτύχει, αναπτύσσει συστηματικά διεθνείς επαφές μέσω της συμμετοχής της σε πολυμερή σχήματα συνεργασίας (π.χ. IRENA, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας). Εμβληματικό παράδειγμα της ευρείας δικτύωσης της Ελλάδας αποτελεί η περιφερειακή πρωτοβουλία 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ+ΗΠΑ), στην οποία ο τομέας της ενέργειας συνιστά βασικό πυλώνα συνεργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζονται και προωθούνται σημαντικά επενδυτικά έργα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, η αύξηση της αποθηκευτικής χωρητικότητας και αναβάθμιση των τερματικών σταθμών υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα και κοντά στην Αλεξανδρούπολη, ο υπό σχεδιασμό Interconnector Greece-Bulgaria, καθώς και η υπό κατασκευή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Euroasia Interconnector.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει πλέον έναν κομβικό και ουσιαστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Αποστολή μας στο Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί η προβολή και προώθηση του αναβαθμισμένου ρυθμιστικού πλαισίου και των νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Συγκεκριμένα, μέσω της Enterprise Greece, που λειτουργεί πλέον υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις προσέλκυσης επενδυτών που θα συμβάλουν στην μετατροπή της χώρας σε ένα ενεργειακό hub. Πλέον, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δύνανται στη λογική του one stop shop να έχουν άμεση πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα ενισχυμένα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται και στοχεύουν στην προσέλκυση στρατηγικών, και όχι μόνο, επενδύσεων.

Το όραμα της κυβέρνησης για μετάβαση σε βιώσιμα και οικολογικά μοντέλα διαβίωσης παίρνει σάρκα και οστά στα ελληνικά νησιά. Συγκεκριμένα, η συνεργασία με την Volkswagen στην Αστυπάλαια, για την κατασκευή της υβριδικής μονάδας, που θα συνδυάζει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με μπαταρία  αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, και το παράλληλο πρόγραμμα που θα επιδοτεί την ηλεκτροκίνηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε με επιτυχία τον συντονισμό όλων των δράσεων. Αντίστοιχα, η περίπτωση της Χάλκης, όπου η σύμπραξη της ελληνικής κυβέρνησης με γαλλικές και ελληνικές εταιρείες χαράσσει το δρόμο για επιτυχημένη μετάβαση των ελληνικών νησιών στην πράσινη εποχή.

Επιπρόσθετα, κομβικό στοιχείο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας μας αποτελεί αφενός η μετάβαση στην κυκλική οικονομία με τον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε διάφορες περιοχές της χώρας (π.χ. επένδυση σε Βοιωτία), και αφετέρου η σταδιακή απεξάρτηση της οικονομίας από το λιγνίτη, ένα σχέδιο που αποτελεί βαθιά τομή στον εθνικό ενεργειακό χάρτη και σπουδαία ευκαιρία για τη χώρα. Ειδικότερα, οι μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Πελοποννήσου συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, για υλοποίηση έργων ΑΠΕ (δημιουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων).

Η χώρα μας λαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να εφαρμόσει μία πολυεπίπεδη, σύγχρονη, και με διεθνή διάσταση, ενεργειακή πολιτική που θα της επιτρέπει να τοποθετηθεί στρατηγικά στο νέο τοπίο. Η μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια και τα «πράσινα καύσιμα», όπως το Υδρογόνο, αποτελούν καταλύτες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, το Φεβρουάριο 2022 διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών διαδικτυακή εκδήλωση για την Πράσινη Ενέργεια και το Υδρογόνο, στο πλαίσιο του 7ου EU-Africa Business Forum.

Ο τομέας της ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μπορεί να αποτελέσει το όχημα της Ελλάδας για να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκή πύλη διέλευσης φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και πετρελαίου, μέσα από μεγάλα έργα υποδομών. Ταυτόχρονα, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες και καινοτόμα projects δύναται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακιέρα της ευρύτερης περιοχής και να μετατραπεί σε ενεργειακό hub.

 

*Λίγα λόγια για τον κ. Ιωάννη Σμυρλή, Γενικό Γραμματέα, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Υπουργείου Εξωτερικών και Προέδρου Enterprise Greece

Ο κ. Γιάννης Σμυρλής είναι Πολιτικός Επιστήμονας, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις από το Ε.Κ.Π.Α.

Διετέλεσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε., 2013-2014. Εργάστηκε ως Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στον Ο.Δ.Ι.Ε. A.E. 2009-2010. Διετέλεσε Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2007-2009 και Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Σ.Ε.Π.Ε. την περίοδο 2005-2007.

Είναι ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος πέτυχε να εκλεγεί στη θέση του προέδρου της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP) 2007-2009.

Υπηρέτησε ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Ν.Δ 2013-2019 ενώ την ίδια περίοδο διετέλεσε Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ως εκπρόσωπος της Ν.Δ.

Υπήρξε Ευρωπαίος υπότροφος του German Marshall Foundation των ΗΠΑ, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Συνέλευσης των Νέων της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (2003), μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης  και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του Ινστιτούτου Αιγαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Ναυσιπλοΐας.

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2009 στο χώρο της εστίασης, του εμπορίου και των εισαγωγών-εξαγωγών. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.