ΡΑΕ: Αναζητεί Μοντέλο για να Περιορίσει την Έκθεση των Διαχειριστών Δικτύου

ΡΑΕ: Αναζητεί Μοντέλο για να Περιορίσει την Έκθεση των Διαχειριστών Δικτύου
Της Μάχης Τράτσα
Πεμ, 17 Ιουνίου 2021 - 08:07

Μοντέλα αναζητεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τα οποία θα υποδείξουν πως θα περιοριστούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι των Διαχειριστών από τις καθυστερήσεις στην καταβολή των  ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τις οποίες, μέσω των τιμολογίων ρεύματος συγκεντρώνουν οι πάροχοι και πρέπει να τους τις αποδώσουν. Γι΄ αυτό η ΡΑΕ ανέθεσε χθες την εκπόνηση ειδικής μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου για τους συντελεστές του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, στον οποίο εκτίθενται οι διαχειριστές δικτύου, και τον προσδιορισμό κάλυψής τους. Βαθμονόμηση του μοντέλου

και αναδρομικός έλεγχος με τη χρήση ιστορικών δεδομένων» και προϋπολογισμό  24.800 ευρώ.

Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη κρίνεται από τη ΡΑΕ αναγκαία προκειμένου να διαμορφώσει αιτιολογημένη κρίση και να ασκήσει τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα. Ο πιστωτικός κίνδυνος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η αθέτηση υποχρεώσεων ενός συμμετέχοντα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το συστημικό κίνδυνο της αγοράς και να προκαλέσει προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας.

Βάσει του κανονιστικού πλαισίου, οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπόχρεοι καταβολής εγγυήσεων ως εξασφάλιση για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την καταβολή των τελών ρυθμιζόμενης χρέωσης. Οι υφιστάμενες μεθοδολογίες υποθέτουν ότι υφίσταται αντίστροφη σχέση μεταξύ οικονομικού κινδύνου και ύψους εγγυήσεων, χωρίς να λαμβάνατε ρητά υπόψη ο πιστωτικός κίνδυνος, και ως εκ τούτου συμμετέχοντες με μεγάλο μέγεθος υποχρεώσεων μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά πολύ μικρό μέγεθος εγγυήσεων.

Αυτό αυξάνει σημαντικά τον συστημικό κίνδυνο της αγοράς ενέργειας, σε περίπτωση όπου ένας συμμετέχων μεγάλου μεγέθους αθετήσει τις υποχρεώσεις του, και μειώνει τον ανταγωνισμό διότι επιβαρύνει δυσανάλογα πολύ τις εταιρείες μικρού μεγέθους με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.