Πώς Συνδέεται το Μέτρο της Διακοψιμότητας με το Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος- Ο Καίριος Ρόλος του Target Model

Πώς Συνδέεται το Μέτρο της Διακοψιμότητας με το Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος- Ο Καίριος Ρόλος του Target Model
Του Αδάμ Αδαμόπουλου
Παρ, 10 Ιανουαρίου 2020 - 19:45

Κρίσιμη παράμετρος για την ευόδωση της πρότασης που φέρονται να έχουν υποβάλει οι ελληνικές αρχές στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, και αφορά στην παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας κατά δύο χρόνια, εκ παραλλήλου με την πρόταση για το μεταβατικό μηχανισμό ευελιξίας, θα αποδειχθεί το εάν στο μεσοδιάστημα, 

τεθεί σε εφαρμογή ο Μόνιμος Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος. Και τούτο, επειδή σε αυτή την περίπτωση, θα πάψει να ισχύει η διετής παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας χάρη στο οποίο οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας μετατράπηκαν σε παρόχους υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου, ώστε να αποφευχθούν οι απειλές για την ευστάθεια του συστήματος. Την κατάσταση περιπλέκει το γεγονός ότι η χώρα μας υποχρεούται, πριν αποστείλει τη σχετική πρόταση, να έχει θέσει εκ των προτέρων σε λειτουργία το target model, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει, κατόπιν, η εφαρμογή του Μόνιμου Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος, κάτι που είναι πιθανό να καθυστερήσει την όλη διαδικασία για τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε, ότι προκειμένου να καταρτιστεί η πρόταση για διετή παράταση του μέτρου του μηχανισμού διακοψιμότητας, προηγήθηκε η παραχώρηση ολιγόμηνης παράτασης, έως τις 6 Φεβρουαρίου, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς η επίσημη ισχύς του μέτρου έληξε στις 31 Δεκεμβρίου.

Η ολιγόμηνη παράταση που δόθηκε, προκειμένου να καλυφθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, κρίθηκε απαραίτητη ούτως ώστε να μπορέσει ο ΑΔΜΗΕ να διεξάγει μία ακόμα δημοπρασία με το υφιστάμενο καθεστώς, πράγμα το οποίο και έγινε. Πρόκειται για δημοπρασία που αφορούσε σε 600 MW για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου 1, ήτοι την υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας των βιομηχανιών για 48 ώρες, καθώς και σε ακόμη 400 MW για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου 2, που αναφέρεται σε διακοπή λειτουργίας των βιομηχανιών για χρονική περίοδο μιας ώρας.

Τόσο ο μηχανισμός διακοψιμότητας, όσο και ο Μόνιμος Μηχανισμός Επάρκειας Ισχύος θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όπως προκύπτει από την τελευταία Μελέτη Επάρκειας Συστήματος που εκπόνησε ο ΑΔΜΗΕ, της οποίας η ολοκλήρωση αποτελούσε προϋπόθεση για την ταυτόχρονη υποβολή στην Επιτροπή, των δυο ελληνικών αιτημάτων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κανονιοσμός δημοπρασιών για την υπηρεσία διακοπτόμενου φορτίου, του ΑΔΜΗΕ: 

Η παροχή δικαιώματος από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του Συστήματος να επιβάλλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μια συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Διακρίνονται δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Υ.Α. Κάθε Τύπος Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί προϊόν προς δημοπράτηση από το Διαχειριστή του Συστήματος.

Επίσης, όσον αφορά στη Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ ο κανονισμός προβλέπει:

Προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Ο Καταναλωτής δεσμεύεται ότι έχει την τεχνική δυνατότητα να μην υπερβαίνει το ανωτέρω επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος. Ο Καταναλωτής δηλώνει το ανωτέρω επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος με ακρίβεια 0,1 MW στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Επίσης, αναφορικά με τη Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ ο κανονισμός προβλέπει:

Προκαθορισμένο μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος σε MW για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Ο Διακοπτόμενος Καταναλωτής δεσμεύεται, στη Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου, ότι δεν θα υπερβαίνει το ανωτέρω μέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ενεργού ισχύος, μετά από Εντολή Περιορισμού Ισχύος του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς υπολογίζεται για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, με ακρίβεια 0,1 MW, ως η διαφορά της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος και του Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου που κατακυρώθηκε ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας για τη συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

Όσον αφορά στο Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο:

Προκύπτει ως αποτέλεσμα Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου σε MW, με ακρίβεια 0,1 MW, για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου και τέλος αναφορικά με την Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύ:

Η συνολική ενεργός ισχύς σε MW ανά Τύπο ΥΔΦ η οποία καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των αναγκών του Ηλεκτρικού Συστήματος και η οποία δημοπρατείται κατά την αντίστοιχη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου.