“Ενέργεια & Ανάπτυξη 2018”και ο Ρόλος των Επενδύσεων

Ένα από τα κορυφαία θέματα που αναδείχθηκαν στο ετήσιο συνέδριο του ΙΕΝΕ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα (22-23 Νοεμβρίου) ήτο αυτό των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Όπως αποκάλυψε η φετινή ετήσια έκθεση του IEA, το WorldEnergyOutlook 2018, την οποία παρουσίασε ο κ. KieranMcNamara, seniorenergyanalystτου οργανισμού κατά την διάρκεια του συνεδρίου, οι συνολικές επενδύσεις του ενεργειακού τομέα το 2017 παγκοσμίως έφθασαν τα $ 1.8 τρις. το έτος σημειώνοντας μια μικρή μείωση από τα $ 2.1 τρις. κατάέτος που είχαν φτάσει την προηγούμενη πενταετία.

energia.gr
Δευ, 26 Νοεμβρίου 2018 - 17:53

Για την περίοδο 2018 – 2025 ο IEAπροβλέπει ότι οι συνολικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές επανακάμπτουν στα $ 2.2 τρις. το έτος, σύμφωνα με το σενάριο NewPolicies. Στην δε περίπτωση του σεναρίου SustainableDevelopment, που προβλέπει πλέον γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις για μείωση Co2, οι προβλεπόμενες ετήσιες επενδύσεις για την περίοδο 2018-2025 εμφανίζονται αυξημένες στα $ 2.4 τρις. ενώ για το χρονικό διάστημα 2020-40 εκτινάσσονται στα $ 3.3 τρις τον χρόνο.

Αυτό που έχει ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πέρα από τα εντυπωσιακά υψηλά νούμερα , είναι οι τάσεις που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, ως προς το κέντροβάρους των επενδύσεων. Έτσι στην περίπτωση του σεναρίου NewPolicies, που είναι και το επικρατέστερο, οι ετήσιες επενδύσεις στην έρευνα με παραγωγή υδρογονανθράκωναυξάνονται από $ 580 δις. στα $ 740 δις. ενώ οι επενδύσεις στις ΑΠΕ από τα $ 293δις. κατά έτος θα κινούνται κατά μέσο όρο στα $ 350 δις. μέσα στα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2040.

Με τις συνολικές ετήσιες επενδύσεις σε ΑΠΕ να ξεπερνούν ήδη σε μέγεθος τις αντίστοιχες σε θερμικούς και πυρηνικούς σταθμούς,εκπροσωπώντας το +50% των συνολικών επενδύσεων σε μονάδες παραγωγής. Νούμερα που αποδεικνύουν στην πράξη τη μεγάλη στροφή που παρατηρείται στην διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, ως και τον ανερχόμενο ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας με μέσες ετήσιες επενδύσεις που ξεπερνούν τα $ 400 δις. με τον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές να απορροφούν στο μεγαλύτερο μέρος. Στο διάγραμμα που παρατίθεται παρουσιάζεται η κατανομή των επενδύσεων βάσει των βασικών σεναρίων του IEAγια την περίοδο 2018-2040.

Στην Ελλάδα μπορεί η συμμετοχή του ενεργειακού τομέα στην δημιουργία του ΑΕΠ να αντιστοιχεί στο 6%, ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό σε σύγκριση με άλλους τομείς, όμως, η βαρύτητα και η εμβέλεια των ενεργειακών επενδύσεων και του επιχειρείν είναι τέτοια που έχει συνήθως πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις αποφέροντας πολλαπλά οφέλη, οικονομικά και κοινωνικά σε βάθος χρόνου. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι παρά την σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας τα τελευταία 10 χρόνια (-27%) και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε (και αντιμετωπίζει) η οικονομία και την συνεπακόλουθη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, υπήρξε μια εντυπωσιακή μεγέθυνση του ενεργειακού τομέα από την άποψη της κατασκευής νέων υποδομών, την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος , την δημιουργία νέων αγορών και την αύξηση της απασχόλησης, όπως συμπεραίνεται από τα βασικά μεγέθη που έχει επεξεργαστεί το ΙΕΝΕ.

Έτσι, μεταξύ 2009 – 2018, είχαμε συνολικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 28 δις. ευρώ, δηλ. σχεδόν 3.1 δις./έτος με πολύ θετικό αποτύπωμα στην οικονομία ενώ βάσει προβλέψεων του ΙΕΝΕ για την περίοδο 2019-2028 προβλέπονται συνολικές επενδύσεις της τάξεως των € 42.5 δις, δηλαδή ένα αρκετά υψηλότεροεπίπεδοαπό αυτό που αναφέρεταιστο πρόγραμμα του ΕΣΕΚ. Με τις επενδύσεις στον ελληνικό ενεργειακό τομέα να αποτελούν μία από τις βασικότερες προκλήσεις για το ελληνικό αναπτυξιακό αφήγημα της επόμενης δεκαετίας.