Η εταιρεία Διώρυγα Gas, θυγατρική της Motor Oil, κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για την έκδοση άδειας κατασκευής πλωτού τερματικού προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Κόρινθο

Η εταιρεία Διώρυγα Gas, θυγατρική της Motor Oil, κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για την έκδοση άδειας κατασκευής πλωτού τερματικού προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) στην Κόρινθο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, η αίτηση αφορά την κατασκευή και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου, το οποίο περιλαμβάνει:

- Πλωτό τερματικό σταθμό παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ (Floating Storage and Regasification Unit – FSRU) στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, καθώς και

- Υποθαλάσσιο και Χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου για τη διοχέτευση του ΦΑ στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μέσω νέου Μετρητικού Σταθμού.

Το προτεινόμενο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) δεν προβλέπει την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του ΑΣΦΑ από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Η εταιρεία Διώρυγα Gas ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016 με έδρα το Μαρούσι Αττικής και μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 24.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη. Μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι η MOTOR OIL (CYPRUS) LIMITED και σκοπός της είναι η προμήθεια, αγορά, μεταφορά και η διανομή φυσικού αερίου καθώς και η αποθήκευση και υγροποίηση φυσικού αερίου.