Διαγωνισμός για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου

Διαγωνισμός για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου
energia.gr
Πεμ, 17 Μαρτίου 2016 - 09:28
Σε μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου στη παροχή υπηρεσιών σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)», ανακοίνωσε ότι προχωρά ο ΑΔΜΗΕ
Σε μειοδοτικό διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου στη παροχή υπηρεσιών σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)», ανακοίνωσε ότι προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Μαρτίου.

Η διασύνδεση αφορά στις περιοχές Τσουμάλα (νότιο άκρο του ακρωτήριου Μαλέα στην Πελοπόννησο) και Ραβδούχα Χανίων. Το καλώδιο θα έχει μήκος 120 χιλιόμετρα περίπου. Ως εναλλακτικές θέσεις στην ΜΠΕ μπορεί να ληφθούν οι θέσεις Βαρκό (Λακωνίας) - Ραβδούχα (Χανίων) και Κόρακας (Λακωνία) - Ακρωτήρι (Χανιά).

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στη σχετική Διακήρυξη, η μελέτη θα καλύπτει τις επιπτώσεις του κάθε τμήματος του έργου στο περιβάλλον εγκατάστασής του αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Εταιρεία καθ’ όλη την διάρκεια της εγκριτικής διαδικασίας (περιόδου) έως την τελική λήψη της ΑΕΠΟ του έργου.

Το Έργο θα υλοποιηθεί με την ζεύξη του Υ/Σ Μολάων (Λακωνία) μέσω υπογείου/εναερίου - υπογείου/υποβρυχίου/υπογείου καλωδιακού συστήματος εναλλασσομένου ρεύματος (Ε.Ρ.) υψηλής τάσης 150 kV, με τον Υ/Σ Χανιά Ι και αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

1) Υ/Σ Μολάων (επέκταση) 
2) Υπόγειο Καλώδιο από Υ/Σ Μολάων έως το Τερματικό Πυλώνα Μετάβασης Συκέας 
3) Εναέρια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) από το Τερματικό Πυλώνα Μετάβασης Συκέας έως το Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας (στο Νότιο άκρο του Ακρωτηρίου Μαλέα) 
4) Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας (στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα). 
5) Υπόγειο Καλώδιο από το Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας (στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα) έως τον αιγιαλό/παραλία. 
6) Υποβρύχιο Καλώδιο Πελοποννήσου – Κρήτης. 
7) Υπόγειο Καλώδιο από Ραβδούχα Χανίων έως Υ/Σ Χανιά Ι. 
8) Υ/Σ Χανίων Ι (επέκταση)

1. Υ/Σ Μολάων Για τον υφιστάμενο Υ/Σ Μολάων (Ε.Ρ.) 150/20 kV, υπάρχει ισχύουσα ΕΠΟ, η οποία λήγει στο τέλος του 2016. Η σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την επέκτασή της αποτελεί μέρος της συνολικής μελέτης. Στον Υ/Σ πρόκειται να κατασκευαστούν οι παρακάτω νέες εγκαταστάσεις: -Μία (1) κυψέλη υπόγειας Γ.Μ. 150 kV - Μία (1) Αυτεπαγωγή 150 kV, 35 MVAR 

2. Υπόγειο Καλώδιο Υ/Σ Μολάων – Τερματικό Μετάβασης Συκέας (Νέα Υ/Γ καλωδιακή γραμμή) Το εν λόγω καλωδιακό σύστημα θ’ αποτελείται από υπόγειο κύκλωμα τριών μονοπολικών καλωδίων (ένα ανά φάση) τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ενδεικτικής διατομής 630 mm2 αγωγού χαλκού και ονομαστικής τάσεως 150 kV, (Ε.Ρ.), το οποίο θα εγκατασταθεί από τον Υ/Σ Μολάων μέχρι το Τερματικό Μετάβασης στη θέση Συκέα με μήκος όδευσης περίπου 6,7 χιλιόμετρα. 

3. Εναέρια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) Τερματικό Μετάβασης Συκέας - Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας (Νέα εναέρια Γ.Μ.). Η εν λόγω Γ.Μ., Ε.Ρ. 150 kV θα αποτελείται από πυλώνες σειράς 4, ενός κυκλώματος ή δύο κυκλωμάτων με αγωγούς GROSBEAK 636.000 cm και μήκους 40,5 km έως το τερματικό αντιστάθμισης Τσουμάλας. 

4. Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας Νέο Τερματικό αντιστάθμισης, Ε.Ρ., κλειστού τύπου (GIS) το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύνταξη της ΜΠΕ. Η θέση του Τερματικού είναι η θέση Τσουμάλα στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα. Στο Τερματικό πρόκειται να εγκατασταθεί ο παρακάτω νέος εξοπλισμός: - Δύο (2) κυψέλες εναέριας Γ.Μ. 150 kV - Τρείς (3) κυψέλες Αυτεπαγωγής 150 kV, 35 MVAR - Τρείς (3) Αυτεπαγωγές 150 kV, 35 MVAR - Μία (1) κυψέλη υπόγειας Γ.Μ. 150 kV.

5. Υπόγειο Καλώδιο Τερματικό Αντιστάθμισης Τσουμάλας (στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα) - Αιγιαλός. (Νέα Υ/Γ, καλωδιακή γραμμή) Το εν λόγω καλωδιακό σύστημα θ’ αποτελείται από υπόγειο κύκλωμα τριών μονοπολικών καλωδίων (ένα ανά φάση) Ε.Ρ., τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ενδεικτικής διατομής 630 mm2, αγωγού χαλκού, ονομαστικής Τάσης 150 kV, το οποίο θα εγκατασταθεί από το Τερματικό Αντιστάθμισης μέχρι τον σημείο αιγιαλού με μήκος όδευσης ενός (1) περίπου χιλιομέτρου. 

6. Υποβρύχιο Καλώδιο Πελοποννήσου – Κρήτης (Νέα Υ/Β καλωδιακή γραμμή) Από το σημείο αιγιαλού της Πελοποννήσου (στο νότιο άκρο του ακρωτηρίου Μαλέα) υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ., 3Χ1Χ630 mm2, τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ονομαστικής τάσης 150 kV, θα οδεύσει προς τον αιγιαλό της περιοχής Ραβδούχα Χανίων σε μήκος 120 περίπου χιλιομέτρων από την θέση Τσουμάλα. 

7. Υπόγειο Καλώδιο Ραβδούχα – Υ/Σ Χανίων Ι (Νέα Υ/Γ καλωδιακή γραμμή) Το εν λόγω καλωδιακό σύστημα θ’ αποτελείται από υπόγειο κύκλωμα τριών μονοπολικών καλωδίων Ε.Ρ. (ένα ανά φάση) τύπου XLPE (συνθετικής μόνωσης), ενδεικτικής διατομής 630 mm2 αγωγού χαλκού και ονομαστικής τάσεως 150 kV, το οποίο θα εγκατασταθεί από την θέση αιγιαλού στη Ραβδούχα Χανίων μέχρι τον Υ/Σ Χανιά Ι, με μήκος όδευσης περίπου 34 χιλιόμετρα. 

8. Υ/Σ Χανιά Ι Για τον υφιστάμενο Υ/Σ Χανίων Ε.Ρ., 150/20 kV δεν υπάρχει ΕΠΟ, και επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύνταξη της ΜΠΕ. Στον υφιστάμενο Υ/Σ πρόκειται να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: - Τέσσερις (4) κυψέλες υπόγειας Γ.Μ. 150 kV - Τέσσερις (4) κυψέλες Αυτεπαγωγής 150 kV, 35 MVAR.