Αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε στις 30/08 η ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν σε € 18,3 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ πέρυσι στο αντίστοιχο διάστημα. Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν πτώση 19,9% και ανήλθαν σε 483,4 εκατ. έναντι 603,8 εκατ. και ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 8,4%. Επίσης, η Επιχείρηση τόνισε ότι η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% και οι δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά

Αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε στις 30/08 η ΔΕΗ, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν σε € 18,3 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ πέρυσι στο αντίστοιχο διάστημα. Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν πτώση 19,9% και ανήλθαν σε 483,4 εκατ. έναντι 603,8 εκατ. και ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 8,4%. Επίσης, η Επιχείρηση τόνισε ότι η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε κατά 3% και οι δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά.

Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

· Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ( EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 483,4 εκατ. έναντι € 603,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 120,4 εκατ. (-19,9%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 16,5%, σε σύγκριση με 22,2% το α΄ εξάμηνο του 2011.

Σε επίπεδο τριμήνων του 2012, το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε το β’ τρίμηνο σε 17,9% από 15% το α’ τρίμηνο. Αν εξαιρέσουμε την αρνητική επίδραση ύψους € 28,1 εκατ. από προβλέψεις που αφορούν στον αποσχισθέντα κλάδο Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ (νυν ΛΑΓΗΕ) ο οποίος εισφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου διαμορφώνεται σε € 279,5 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 19,9%, με τα σχετικά μεγέθη του α΄ εξαμήνου 2012 να διαμορφώνονται σε € 511,5 εκατ. και 17,4%.

Σημειώνεται επίσης ότι, εάν στον κύκλο εργασιών του Ομίλου του α’ εξαμήνου 2012, είχαν συνυπολογισθεί τα έσοδα ύψους € 32,3 εκατ., από διασυνδετικά δικαιώματα του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ, το EBITDA α΄ εξαμήνου και το περιθώριό του θα είχαν διαμορφωθεί σε € 515,7 εκατ. και 17,4% αντίστοιχα.

 

· Το α΄ εξάμηνο του 2012, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 873 GWh, στις 30.207 GWh έναντι 29.334 GWh το α΄ εξάμηνο του 2011 (+3,0%). Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται σε 0,7% (206 GWh). Ειδικότερα, στο β’ τρίμηνο του 2012, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης η ζήτηση μειώνεται κατά 0,8% (107 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

· Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 1.410 GWh (+6,0%), σε 25.010 GWh, κυρίως λόγω της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας εναλλακτικών προμηθευτών, πρωτίστως τον Ιανουάριο και, σε μικρότερο βαθμό, το Μάιο του 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 15,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα. Ειδικότερα, στο β’ τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένα κατά 13,3% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011.

 

· Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.938 εκατ. από € 2.711,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2011, αυξημένος κατά € 226,5 εκατ. (+8,4%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 64,7 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το α΄ εξάμηνο του 2011 ήταν € 59 εκατ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η μικρή αυτή αύξηση αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β).

 

· Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 67,2% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο του 2011 ήταν 70,5%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 397 GWh.

· Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 519,1 εκατ. (+52,6%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και εισαγωγές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην αύξηση αυτή των € 519,1 εκατ., συμμετέχουν:

- η ανάκτηση μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών κατά € 84,4 εκατ.

- ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο κατά € 79,8 εκατ. (€ 29,1 εκατ. από επιβάρυνση στην αγορά του καυσίμου και € 50,7 εκατ. από αντίστοιχη επιβάρυνση στην δαπάνη αγοράς ενέργειας από τρίτους)

- ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο μαζούτ κατά € 8,5 εκατ.

· Επιπρόσθετα, το ενεργειακό κόστος της ΔΕΗ επιβαρύνθηκε κατά € 19,7 εκατ. από ένα νέο φόρο, το ειδικό τέλος λιγνίτη.

· Παρά την αυξημένη λιγνιτική παραγωγή, η μειωμένη παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικές μονάδες, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, οδήγησε σε αύξηση των αγορών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) κατά 2.038 GWh (+31,6%). Επιπρόσθετα, η μεσοσταθμική τιμή αγορών ενέργειας από το Σύστημα σημείωσε άνοδο κατά 9,7%.

 

· Το α’ εξάμηνο 2012, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες μειώθηκαν περαιτέρω κατά € 91,6 εκατ. έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ειδικότερα, η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 93,3 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων (-14,7%). H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 754 εργαζόμενους, από 21.288 την 30/6/2011 σε 20.534 την 30/6/2012, συμπεριλαμβανομένων και 196 εργαζομένων του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού την 30/6/2011. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 2,9%.

 

· Το α΄ εξάμηνο 2012, το 51,9% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων και αγορών ενέργειας, έναντι 37,6% το α΄ εξάμηνο του 2011, εξέλιξη που αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημαντικότατη εξάρτηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ από τη διακύμανση εξωγενώς προσδιοριζόμενων παραγόντων. Αντίθετα, η μισθοδοσία που αποτελεί ενδογενώς προσδιοριζόμενο παράγοντα κόστους, συνεχίζει να μειώνεται και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 16,3% των εσόδων έναντι 20,6% το α΄ εξάμηνο του 2011.

 

· Τα προ φόρων κέρδη του α΄ εξαμήνου 2012, ανήλθαν σε € 46,9 εκατ., έναντι € 185,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2011, μειωμένα κατά € 138,5 εκατ.

 

· Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 18,3 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά € 110,5 εκατ.

 

· Οι θυγατρικές εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 25,9 εκατ, € 26,3 εκατ, και € 3,9 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε ήταν ύψους € 20,3 εκατ.

 

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

 

«Στο β’ τρίμηνο 2012, η κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε, με το EBITDA να αυξάνεται κατά € 19,4 εκατ. σε € 251,4 εκατ. και το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,9% έναντι 15% στο α’ τρίμηνο του έτους.

 

Η μείωση της ζήτησης σε σχέση με το α’ τρίμηνο είχε ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο και των αντίστοιχων δαπανών (- € 96,2 εκατ.) καθώς και των δαπανών για αγορές ενέργειας (- € 67,2 εκατ.), ενώ η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ενέργειας της ΔΕΗ από το Σύστημα παρουσίασε σημαντική πτώση κατά 33,6%. Εντούτοις, σημαντικό μέρος αυτής της εξοικονόμησης στο κόστος ενεργειακού ισοζυγίου εξανεμίστηκε από την επιβάρυνση με διπλάσια δαπάνη για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών (€ 84,6 εκατ το β’ τρίμηνο του 2012 έναντι € 40,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2012).

 

Το β’ τρίμηνο 2012, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες μειώθηκαν κατά € 39,9 εκατ. (-9,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γεγονός που αντανακλάται στη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ειδικότερα, οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 26,5% έναντι 30,8% το β’ τρίμηνο του 2011, ενώ το μισθολογικό κόστος ανά διανεμηθείσα KWh μειώθηκε κατά 12,8%. Οι συνεχόμενες μειώσεις από το 2009 και μετά, είχαν σαν αποτέλεσμα, η μέση ανά εργαζόμενο μισθολογική δαπάνη να έχει ήδη μειωθεί κατά 36%, με το μέσο μισθό να αντιστοιχεί σήμερα σε συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους € 1.700 σε δωδεκάμηνη βάση, με προσωπικό του οποίου ο μέσος όρος ηλικίας υπερβαίνει τα 45 έτη. Οι παραπάνω αποδοχές συμπεριλαμβάνουν τις πάσης φύσης πρόσθετες αποζημιώσεις, όπως για υπηρεσίες βάρδιας και υπερωρίες, απαραίτητες για την αδιάλειπτη λειτουργία μιας βιομηχανίας όπως είναι η ΔΕΗ που λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο. Η εκτιμώμενη μείωση στη συνολική ετήσια μισθοδοσία μεταξύ 2009 και 2012 αναμένεται να πλησιάσει στα € 700 εκατ.

 

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις χρηματοοικονομικές δαπάνες στα ίδια επίπεδα με αυτά του α’ τριμήνου. Παράλληλα, συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των στρατηγικών έργων που είναι σε εξέλιξη, με την έναρξη δοκιμών εξοπλισμού τον Αύγουστο στη μονάδα φυσικού αερίου του Αλιβερίου, ισχύος 417 MW και την επιτυχή έμφραξη τον Ιούλιο της σήραγγας εκτροπής του φράγματος του Υδροηλεκτρικού Σταθμού του Ιλαρίωνα ισχύος 157 MW, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από τα τέλη του έτους.

 

Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, το περιθώριο EBITDA του β’ τριμήνου κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ακόμη και μετά τις προαναφερθείσες μειώσεις της μισθοδοσίας. Οι αυξήσεις των τιμολογίων από την αρχή του έτους αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος την επιβολή νέων φόρων και μόνο σε ένα μικρό μέρος τη μεταβολή του κόστους του ρεύματος. Όπως προβλέπεται από το Μνημόνιο, τα τιμολόγια θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές χονδρεμπορικής μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά.

 

Πέρα από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ο δραματικός περιορισμός της ρευστότητας στην αγορά, ασκούν πρόσθετες και έντονες πιέσεις στην κερδοφορία και στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου, με τις προβλέψεις να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα κατά € 95,3 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2012 έναντι € 8,1 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2011. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι στις προβλέψεις του β΄ τριμήνου 2012, περιλαμβάνεται συνολικό ποσό € 37,2 εκατ. που αποτελεί απαίτηση από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί.

 

Για το σύνολο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη:

 

- μέση τιμή πετρελαίου Brent $113,5/ bbl και μέση ισοτιμία $/€ 1,25 για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012,

- ετήσια έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας € 5,8 δισ. και ετήσιο κύκλο εργασιών € 6,1 δισ.,

- αυξητική τάση στον σχηματισμό προβλέψεων λόγω της παρατεταμένης ύφεσης,

 

αναμένουμε το περιθώριο EBITDA να κυμανθεί στα επίπεδα του 16% - 16,5%, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν θα επιδεινωθεί περαιτέρω.»