Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον αρμόδιο Επίτροπο, Γκύντερ Έτινγκερ, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για μια ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια. Το πρόγραμμα «Ενέργεια 2020» απαριθμεί τις προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας και αναλύει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενοποίηση των αγορών, στην ασφάλεια του εφοδιασμού πρώτων υλών, στην προώθηση της τεχνολογίας και στις σχέσεις με τη διεθνή αγορά.

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον αρμόδιο Επίτροπο, Γκύντερ Έτινγκερ, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για μια ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια. Το πρόγραμμα «Ενέργεια 2020» απαριθμεί τις προτεραιότητες της επόμενης δεκαετίας και αναλύει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενοποίηση των αγορών, στην ασφάλεια του εφοδιασμού πρώτων υλών, στην προώθηση της τεχνολογίας και στις σχέσεις με τη διεθνή αγορά.

Ο Επίτροπος τόνισε τα εξής στην ομιλία του:

«Η ενεργειακή πρόκληση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για όλους μας. Η χάραξη μιας νέας, περισσότερο αειφόρου και ασφαλούς πορείας για το ενεργειακό μας σύστημα μπορεί να απαιτήσει χρόνο, αλλά οι φιλόδοξες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Για να έχουμε μια αποδοτική, ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να προσδώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στην ενεργειακή μας πολιτική και να επικεντρωθούμε σε λίγες, πλην όμως επείγουσες προτεραιότητες».

Με βάση τις πέντε βασικές προτεραιότητες και τη δράση που παρουσιάστηκε, η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και προτάσεις εντός του επόμενου δεκαοκταμήνου.Η εν λόγω ανακοίνωση θέτει επίσης το θεματολόγιο των συνομιλιών των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της πρώτης συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

Οι Πέντε Προτεραιότητες:

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούν οι πρωτοβουλίες της στους δύο τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας: τις μεταφορές και τα κτίρια. Προκειμένου να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι τοπικοί φορείς να χρηματοδοτήσουν τις ανακαινίσεις και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, η Επιτροπή θα προτείνει επενδυτικά κίνητρα και καινοτόμα δημοσιονομικά μέσα έως τα μέσα του 2011. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή απόδοση κατά την αγορά έργων, υπηρεσιών ή προϊόντων. Στον βιομηχανικό τομέα, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε τεχνολογία που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Έως το 2015 δεν πρέπει να μείνει εκτός κανένα κράτος μέλος. Την επόμενη δεκαετία χρειάζονται συνολικές επενδύσεις ενός τρισεκατομμυρίου σε ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ. Για να επιταχυνθούν τα βασικά στρατηγικά έργα της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστούν απλοποιημένες οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται σε συντομότερο χρόνο, προβλέποντας μέγιστο χρονικό πλαίσιο έως την τελική έκδοση της άδειας και τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης πρέπει να συντονίζει όλες τις αιτήσεις αδειών που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός έργου.

27 κράτη, μία ενιαία φωνή για την ενέργεια παγκοσμίως

Προτείνεται η ΕΕ να συντονίζει την ενεργειακή της πολιτική έναντι τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με τους κυριότερους εταίρους. Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, η Επιτροπή προτείνει την διεύρυνση και την εμβάθυνση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να ενσωματώσει περαιτέρω όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας της ΕΕ. Αναγγέλθηκε επίσης μια μείζων συνεργασία με την Αφρική η οποία αποσκοπεί στην παροχή διαρκούς ενέργειας σε όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης ηπείρου.

Πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και στην καινοτομία

Θα δρομολογηθούν τέσσερα μεγάλα έργα σε κύριους τομείς με σκοπό την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, όπως νέες τεχνολογίες για ευφυή δίκτυα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έρευνα για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και εταιρική συνεργασία για «έξυπνες πόλεις» με σκοπό την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές περιοχές.

Ασφαλής, προστατευμένη και προσιτή ενέργεια για ενεργούς καταναλωτές

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για τη σύγκριση τιμών, την αλλαγή προμηθευτή, τη σαφή και διαφανή τιμολόγηση.
Οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ ενσωματώθηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια ευφυή, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010.

Ειδικότερα, η ΕΕ αποσκοπεί στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος για το 2020: μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 %, αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20 % και βελτίωση κατά 20 % της ενεργειακής απόδοσης