Τη χορήγηση 250 εκατ. ευρώ σε 210 νέα περιβαλλοντικά έργα των χωρών μελών της ΕΕ συνολικής αξίας 515 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LIFE+, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό ταμείο για το περιβάλλον, αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα επιλέχτηκαν 16 έργα συνολικής αξίας 25,8 εκατ. ευρώ από τα οποία το ήμισυ θα καλυφθεί από την ΕΕ.

Τη χορήγηση 250 εκατ. ευρώ σε 210 νέα περιβαλλοντικά έργα των χωρών μελών της ΕΕ συνολικής αξίας 515 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LIFE+, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό ταμείο για το περιβάλλον, αποφάσισε σήμερα στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ελλάδα επιλέχτηκαν 16 έργα συνολικής αξίας 25,8 εκατ. ευρώ από τα οποία το ήμισυ θα καλυφθεί από την ΕΕ. Το πρόγραμμα LIFE+ είναι το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, με συνολικό προϋπολογισμό 2.143 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Συνολικά για την ΕΕ τα προγράμματα που επιλέχτηκαν για κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτουν δράσεις για τη διατήρηση της φύσης, την περιβαλλοντική πολιτική και την ενημέρωσης και επικοινωνία. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για την Ελλάδα, τα 16 έργα συνολικής αξίας 25,8 εκατ. ευρώ που επιλέχτηκαν για κοινοτική χρηματοδότηση είναι τα εξής:

-LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση (10 έργα - 18,2 εκατομμύρια) - PROTEAS (Πολυτεχνείο Κρήτης). Ο βασικός στόχος του έργου είναι η κατάρτιση ενός πρωτοκόλλου ορθών πρακτικών στο πλαίσιο ενός συστήματος διαχείρισης της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να συνδράμει στην εφαρμογή του κανονισμού REACH και να μειώσει τον κίνδυνο από τις εκπομπές ή τις τυχαίες εκλύσεις επικίνδυνων ουσιών.

- WASTE-C-CONTROL (Ε.ΠΕ.Μ. - Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών - Α.Ε.) Το έργο WASTE-C-CONTROL στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) με την ανάπτυξη ενός λογισμικού εργαλείου το οποίο θα αξιολογεί, θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα αναφέρει τις εκπομπές που απορρέουν από τον συνολικό κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Θα αξιολογεί διαφορετικές επιλογές

διαχείρισης αποβλήτων παρέχοντας τη δυνατότητα στο WASTE-C-CONTROL να προσδιορίζει διαδικασίες και πρακτικά εργαλεία στο πλαίσιο των τοπικών σχεδίων δράσης οι οποίες θα μειώνουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο.

- Adapt2Change (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας) Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται

στις αγροτικές εργασίες εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα

θερμοκηπίου.

- CARBONTOUR (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) Το έργο CARBONTOUR στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τη μέτρηση των εκπομπών ισοδυνάμων CO2 από τις εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων και τον στρατηγικό σχεδιασμό μέτρων περιορισμού των εκπομπών. Το κύριο προϊόν του έργου θα είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό εργαλείο.

- eSYMBIOSIS (Νομαρχία Βοιωτίας) Ο γενικός στόχος του έργου eSYMBIOSIS είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη βιομηχανική συμβίωση, που θα επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα στους δυνητικούς εταίρους και θα προσφέρει αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση εταίρων σύμφωνα με τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή της βιομηχανικής συμβίωσης ως μίας περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.

- SAGE10 (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο) Το έργο SAGE10 στοχεύει στην προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του αγροοικοσυστήματος και της οικονομίας. Το έργο θα αναπτύξει μια καινοτόμο διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων για την αντικειμενική αξιολόγηση των δυνητικών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι προτεινόμενες αγροτικές πρακτικές στο περιβάλλον. Η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα εργαλείο που θα καθορίζει την προτεραιότητα κάθε δραστηριότητας και θα εξασφαλίζει την πιστοποίηση ISO14001/EMAS στα αγροκτήματα.

- ROADTIRE (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) Στόχος του έργου ROADTIRE είναι να αναδείξει την καινοτόμο χρήση του ανακυκλωμένου βουλκανισμένου καουτσούκ από τα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους στην κατασκευή δρόμων. Ο τελικός στόχος είναι να καταδειχθεί η ύπαρξη αγοράς για τα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους στα έργα πολιτικού μηχανικού και έτσι να μειωθεί ο αριθμός των συλλεγόμενων ελαστικών που αποθηκεύονται ή στέλνονται για χρήσεις με υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.

- ENERGY-WASTE (ΕΠΑΝΑ Α.Ε.) Το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα επίδειξης εφοδιαστικής διαχείρισης προκειμένου να αξιοποιηθεί το θερμικό περιεχόμενο των μη ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων από το εργοστάσιο ανακύκλωσης της ΕΠΑΝΑ. Για αυτό τον λόγο θα παρουσιάσει ένα προηγμένο σχέδιο αεριοποίησης για την αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από τα ρεύματα μη ανακυκλώσιμων υλικών στα σύγχρονα εργοστάσια ανακύκλωσης, δείχνοντας πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα ρεύματα των αστικών αποβλήτων.

- ACEPT-AIR (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος») Στόχος του έργου είναι η καταπολέμηση των επιπτώσεων των μειζόνων και ελασσόνων πηγών αιωρούμενων σωματιδίων που έχουν ως αποτέλεσμα συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια που θέτει η ΕΕ. Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας, την ένταση της πηγής ανθρωπογενών εκπομπών και τα πρωτογενή και δευτερογενή υλικά που εκπέμπονται φυσικά και προέρχονται από τοπικές ή/και μακρινές πηγές. Θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων με πολλαπλές χρήσεις για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

- SOL-BRINE (Δήμος Τήνου) Το έργο προωθεί την ιδέα της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με μηδενικά υγρά απόβλητα και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προηγμένου ηλιακού συστήματος επεξεργασίας της άλμης, προωθώντας τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (άλμης) και εξαλείφοντας την ανάγκη διάθεσης της άλμης. Το σύστημα επεξεργασίας άλμης, που συνάδει με την αρχή των μηδενικών υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge - ZLD) και με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, θα συμβάλει σημαντικά στην προστασία των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων.

-LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα (4 έργα - 5,5 εκατομμύρια) LIFE+ Φύση (2 έργα). - ARCTOS/KASTORIA (Νομαρχία Καστοριάς) Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της καφέ αρκούδας σε ό,τι αφορά την κατάσταση του ενδιαιτήματος και τον πληθυσμό της, αντιμετωπίζοντας μεγάλες απειλές που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο, την οδική κυκλοφορία και τη θνησιμότητα που οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα.

- ACCOLAGOONS (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης) Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση της υδρολογικής και οικολογικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας της Επανωμής προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης των ενδιαιτημάτων προτεραιότητας στις παράκτιες λιμνοθάλασσες και των θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας καθώς και των ειδών προτεραιότητας που διαβιούν εκεί, όπως τα είδη Numenius tenuirostris και Phalacrocorax pygmeus.

LIFE+ Βιοποικιλότητα (2 έργα). - SKYROSBIODIVERSITY Στόχος του συγκεκριμένου έργου LIFE+ Βιοποικιλότητας είναι η καθιέρωση ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και διαχείρισης που θα είναι ικανές να βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα παραμένοντας παράλληλα συμβατές με τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες θα βασίζονται στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης βιοποικιλότητας το οποίο θα επικεντρώνεται σε σημαντικά ενδιαιτήματα και είδη της Σκύρου.

- VERENIKE (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας/ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών) Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της βιοποικιλότητας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές μέσω μιας νέας τεχνολογίας βασισμένης στην εκ των προτέρων βλάστηση σε <<μικροθήκες>> (mini-plugs) η οποία θα δοκιμαστεί σε μεγάλο εύρος ειδών. Τα δενδρύλλια που παράγονται με τη χρήση της νέας τεχνολογίας θα μεταφυτευτούν σε τρεις περιοχές έρευνας στην Κεντρική Μακεδονία, όπου θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται η ανάπτυξή τους.

-LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία (2 έργα - 2 εκατομμύρια). - PROM.SUS.FIS.PR.PRESPA (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών) Εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής και των ενδιαφερόμενων μερών, των δημόσιων αρχών και του ευρέος κοινού: γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της διατήρησης των απειλούμενων ενδημικών και σπάνιων ψαριών της περιοχής και η εφαρμογή βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών. Θα επιδιωχθεί η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων σχετικά με τη σημασία των βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών σε όλη τη λεκάνη των Πρεσπών και των κανονισμών, προκειμένου να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των γηγενών ψαριών των λιμνών.

- Thalassa (MOm/Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας) Στόχος του έργου είναι ο μετριασμός των άμεσων κινδύνων, ανθρωπογενούς προέλευσης, για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όλων των σπάνιων, απειλούμενων και σημαντικών θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στα ελληνικά ύδατα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, το έργο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες σχετικά με τα θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα, τη σημασία που έχουν τα συγκεκριμένα είδη για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τους άμεσους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τα μέτρα διατήρησης που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας έληξε τον Νοέμβριο του 2009, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή περισσότερες από 600 αιτήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από τα 27 κράτη μέλη ΕΕ. Από αυτές επιλέχθηκαν 210 για να συγχρηματοδοτηθούν μέσω των τριών πτυχών του προγράμματος: LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα, LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία.