Ενέκρινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων της Ελλάκτωρ την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Ηλέκτωρ στον όμιλο Motor Oil έναντι 114,731 εκατ. ευρώ. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 99,58% των μετόχων του ομίλου Ελλάκτωρ

Με την απόφαση αυτή επισφραγίζεται η συναλλαγή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του ομίλου Ελλάκτωρ. Στο εξής, ο όμιλος θα περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες των παραχωρήσεων, μέσω της Άκτωρ Παραχωρήσεις, αλλά και των ακινήτων, όπου προχωρά η διαδικασία της απορρόφησης της REDS.

Θα ακολουθήσει η υποβολή της συγκεκριμένης πώλησης για έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη  διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει ένα διάστημα κάποιων μηνών. Συνεπώς,  η απορρόφηση της Ηλέκτωρ από την Motor Oil υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το νωρίτερο έως το τέλος του 2024, ή το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil είναι μέτοχος της Ελλάκτωρ με ποσοστό 29,87%, το οποίο θα μειωθεί το επόμενο διάστημα με την πώληση του 2,987% στην ολλανδική Reggeborgh Invest στο πλαίσιο δικαιώματος προαίρεσης (call option) που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών το 2023. Σήμερα, η Reggeborgh κατέχει στην Ελλάκτωρ, 45,168% του μετοχικού κεφαλαίου της και με την απόκτηση του 2,987% θα φτάσει 48,155%.

H Ηλέκτωρ αποτελεί καθετοποιημένη εταιρία στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας με δραστηριότητα περίπου 20 χρόνια. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων, που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, καθώς και έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακής αξιοποίησης της βιοαερίου και βιομάζας. Η εταιρεία έχει εκτελέσει έργα σε 8 χώρες.

Αναλαυτικά η ανακοίνωση των Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ της 08.07.2024:

Η  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε." (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2  του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την  8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με ηλεκτρονικά μέσα, και έλαβε χώρα συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 96 μέτοχοι που εκπροσωπούν 307.084.162 κοινές ονομαστικές μετοχές (και 307.084.162 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 348.192.005 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 348.192.005 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 88,194% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην θυγατρική της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του εκδοθέντος και πλήρως καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, προς την αλλοδαπή εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρική της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε." - Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει των από 10.06.2024 και 11.06.2024 συνεδριάσεών του, εισηγήθηκε ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τα κάτωθι, ήτοι:

(α) την έγκριση της πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,44% του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής προς την εταιρεία MANETIAL LIMITED, 100% θυγατρικής εταιρείας της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της οικείας σύμβασης αγοραπωλησίας, και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής, χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων επί των συμβατικών κειμένων που πρόκειται να συναφθούν.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι υπογραφή της οικείας σύμβασης αγοραπωλησίας έλαβε χώρα την 3η Ιουλίου 2024, η ισχύς της οποίας, τελεί, μεταξύ άλλων, και υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ για την εν θέματι συναλλαγή, δεν απαιτείται η σύνταξη Πληροφοριακού Σημειώματος, σύμφωνα με την απόφαση 25/15.04.2024 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του ΧΑ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, που παρατίθεται κατωτέρω, ενέκρινε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισήγηση του ΔΣ, ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι

307.084.162

Ποσοστό επί των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων ψήφων

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου

88,19%

Αριθμός ψήφων Υπέρ

305.817.932

99,59%

Αριθμός ψήφων Κατά

1.266.230

0,41%

Αριθμός ψήφων Αποχή

0

0,00%