Η Motor Oil - σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 22.05.2024, 11.06.2024 και 01.07.2024 - ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 03.07.2024 υπεγράφη το Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας (Share Purchase Agreement) μεταξύ της 100% θυγατρικής MANETIAL LIMITED (Αγοράστρια) και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Πωλήτρια) για την απόκτηση 185.793 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ κυριότητος ΕΛΛΑΚΤΩΡ  έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 114.731.111,11

Οι ως άνω 185.793 μετοχές εκδόσεως ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. αντιστοιχούν σε ποσοστό 94,44% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.

Η συναλλαγή τελεί υπό διάφορες αιρέσεις μεταξύ των οποίων, της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου 2024.