Η Elinoil πραγματοποίησε σήμερα την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.264.805 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας)

Ως εκ τούτου η Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων για την χρήση 2023 με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805  ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων για την χρήση 2023. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2023 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό ¤ 10.007.694,15 και μετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού ¤ 2.308.364,33  απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού ¤ 7.699.329,82, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής:

Για τακτικό αποθεματικό                                                                   385.000,00 ευρώ

Για µέρισµα  από  τα κέρδη της χρήσεως

(23.712.545 μετοχές προς 0,108¤ ανά μετοχή)                                 2.560.954,86 ευρώ

Υπόλοιπο κερδών εις νέον                                                               4.753.374,96  ευρώ

Σύνολο                                                                                           7.699.329,82  ευρώ

Σύμφωνα µε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2023 τη διανομή µερίσµατος ποσού  ¤ 2.560.954,86 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,108 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,1026 ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Τρίτη 16 Ιουλίου 2024. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020 η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), με σκοπό την πλήρη, επαρκή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως.

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Υπεβλήθη στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, τη  συνολική διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 2023 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2023.

5. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση την από 4/9/2023 εκλογή των κ.κ Πολίτη Κωνσταντίνου και Παπαϊωάννου Ιωάννη ως νέα μη εκτελεστικά μέλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ Χ.Κυνηγού και Γ.Τσούνια, για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, δηλαδή έως και την 7η/7/2026.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, ενέκρινε την εκλογή των κ.κ Πολίτη Κωνσταντίνου και Παπαϊωάννου Ιωάννη, αποδεχόμενη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία "B.D.O. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ ΣΟΕΛ 173" για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2024 καθώς επίσης ενέκρινε  την αμοιβή της.

7. Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06.07.2022 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης  Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση  2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την πρόταση του Προέδρου της ψήφισε κατά πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ την υποβληθείσα προς αυτήν Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

9. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προέγκριση αυτών για το έτος 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023, όπως τροποποιημένες προτάθηκαν, και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2024.

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και  εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.264.805 ψήφους υπέρ, την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018,  στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου,  οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.