Τακτική Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή στις 20 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, 11526, στην Αθήνα και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2023, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2023.

3. Υποβολή και Ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

4. Υποβολή αναφοράς για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο από 01.01.2023 έως 24.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

5. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2023.

6. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2023.

7. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.

8. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.