Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του 2023 έχουν επηρεαστεί από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €32 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού ενώ τα αποτελέσματα του 2022 από εφάπαξ επιπτώσεις συνολικού ύψους €302 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με το την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 1.10.2021 – 30.6.2022 και προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού. (Το EBITDA του 2023 έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €25 εκατ. όπως επίσης και από την αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους €7 εκατ. Αντίστοιχα, το EBITDA του 2022, επηρεάστηκε αρνητικά από την έκτακτη εισφορά ύψους €245 εκατ. που επιβλήθηκε στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €50 εκατ. καθώς επίσης και από την αναδρομική χρέωση ύψους €7 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €622 εκατ. έναντι ζημιών €26 εκατ. το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας. Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Το 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ.

 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.

Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση παρά τις υψηλές επενδύσεις το 2023. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/PF EBITDA στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3,2 δισ. στις 31.12.2023.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε: «Το 2023 ήταν άλλη μια κομβική χρονιά για τη ΔΕΗ με ισχυρά αποτελέσματα, πρόοδο στο πλάνο ανάπτυξης των ΑΠΕ, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ολοκλήρωση μιας σημαντικής εξαγοράς που μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.


Επαναφέρουμε την διανομή μερίσματος μετά από μια δεκαετία ως αποτέλεσμα του μεγάλου μετασχηματισμού της ΔΕΗ που ξεκίνησε το2019. Έχουμε πλέον εξασφαλίσει σχεδόν το 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για την ισχύ σε ΑΠΕ το 2026, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υλοποίησης του πλάνου μας. Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε την καθετοποιημένη θέση μας η οποία παρέχει ανθεκτικότητα στα αποτελέσματά μας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τις επενδύσεις μας στον τομέα των ΑΠΕ. Η στρατηγική που ακολουθούμε έχει αρχίσει να αποδίδει και είμαστε βέβαιοι ότι η υλοποίηση του πλάνου μας θα αυξήσει περαιτέρω την αξία για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία».


Βασικά γεγονότα του 2023

Η ΔΕΗ συνέχισε και το 2023 τη θετική πορεία των προηγούμενων ετών, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα σύμφωνα με τη στρατηγική της για αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την Ενεργειακή Μετάβαση.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €2,6 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της Διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,6GW στο τέλος του 2023, έχοντας σήμερα έργα συνολικής ισχύος 2,8GW σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή, ισχύς που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.


Εκτός από την οργανική ανάπτυξη, η ΔΕΗ επιδίωξε περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα των ΑΠΕ προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία με τον Όμιλο Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ύψους 2,7 GW, διαθέτοντας σήμερα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18 GW.


Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχωρά στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή.


Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να γίνει ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας και κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ αύξησε κατά 32% την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 4,6 GW το 2023, ενώ παράλληλα επένδυσε €0,8 δισ. ευρώ σε έργα ΑΠΕ και Διανομής, σημειώνοντας αύξηση 61% σε σύγκριση με το 2022. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ μείωσε περαιτέρω τις εκπομπές CO 2 Scope 1 κατά 34% από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο πράσινο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζονται και στη βαθμολογία της ΔΕΗ στο CDP, η οποία αυξήθηκε σε Β- το 2023, καταγράφοντας βελτίωση τεσσάρων βαθμίδων.


Προοπτικές για το 2024

Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στην χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (covid, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,7 δισ.


Δραστηριότητα Εμπορίας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε το δ’ τρίμηνο του 2023 κατά 1,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με αποτέλεσμα η μείωση της ζήτησης να περιοριστεί σε 1,7% για το σύνολο του 2023. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 5% το 2023 (με βάση τα στοιχεία της Transelectrica).


Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 56,5% το 2023 από 62,4% το 2022. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 56,1% τον Δεκέμβριο 2023 (από 63,3% τον Δεκέμβριο 2022), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 48,0% (από 88,3%) στην Υψηλή Τάση, 40,7% (από 44,2%) στη Μέση Τάση και 63,2% (από 63,7%) στη Χαμηλή Τάση (με βάση τα στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας - EnEx). Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 18% (με βάση τα στοιχεία της Transelectrica).