Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 25/9.4.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 15:00

και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Εκλογή δύο (2) Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων.

  2. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας.

  3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Αναλυτικά η Πρόσκληση για την ΕΓΣ της ΔΕΗ