Στα 13.316,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Motor Oil για τη χρήση 2023 έναντι 16.630,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2022, μειωμένος κατά 19,93%, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 1,383 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 18% ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιιξαν τα 806 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ομίλου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περασμένης χρονιάς, η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 3,54% (από ΜΤ 15.492.900 σε ΜΤ 14.943.856)σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ κατά 2,62% (μέση ισοτιμία 2023: 1$ = 0,9248€ έναντι 1$ = 0,9497€ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάριο Η.Π.Α.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2023.

  • Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2023 στο ποσό των 1.755.426 χιλ. ευρώ έναντι 2.110.781 χιλ. ευρώ το 2022, ήτοι μειωμένο κατά 16,84%.

  • Τα Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 1.383.225 χιλ. ευρώ από 1.692.919 χιλ. ευρώ το 2022 (μείωση 18,29%)

  • Τα κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 1.038.471 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.557.453 χιλ. ευρώ το 2022.

  • Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2023 σε 806,684 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 967,2 εκατ. ευρώ το 2022.


Το 2023 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. και το υπόλοιπο δραστηριότητες της OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το 2023 σε 74,78% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 79,48% το 2022 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,04% το 2023 έναντι 85,94% 2022).

Η Διοίκηση της Εταιρείας, συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 199.409.364 (ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή) που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 1,40 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.


Αναλυτικά εδώ η ετήσια οικονομική έκθεση της Motor Oil για το 2023