Εκτόξευση στα καθαρά κέρδη κατά 141,9% στα 4,25 δισ. ευρώ και στα EBITDA κατά 29,3% στα 16,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12,671 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, εμφάνισε ο όμιλος Enel Green Power στο εννεάμηνο. Ειδικότερα, τα επαναλαμβανόμενα EBITDA ενισχύθηκαν 29,3% στα 16,386 δισ. ευρώ (από 12,671 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022), ενώ τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 69,5 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 34,1% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η μεταβολή αντανακλά κυρίως τη μείωση του όγκου της παραγόμενης ενέργειας με μειωμένες μέσες τιμές πώλησης σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σταθερότητα τιμών σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022, καθώς και αλλαγές στο πεδίο ενοποίησης μεταξύ των δύο εξεταζόμενων περιόδων

 • Επαναλαμβανόμενα EBITDA: 16,386 εκατ. ευρώ (12,671 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, +29,3%)

Η αύξηση αποδίδεται στις επιδόσεις των ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ομαλοποίηση των περιθωρίων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Enel Grids.

 • EBITDA: 15,220 δισ. ευρώ (12,3271 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, +23,5%)

 • EBIT: 9,835 δισ. ευρώ (6,0671 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, +62,1%)

Η αύξηση αποδίδεται στις θετικές επιδόσεις των λειτουργιών, στη μείωση των ζημιών απομείωσης και στη μείωση των διαγραφών απαιτήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την αύξηση των αποσβέσεων το εννεάμηνο του 2023.

 •  Καθαρά έσοδα του ομίλου: 5,033 δισ. ευρώ από 3,046 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 65,2%) Η αύξηση αντανακλά τις θετικές επιδόσεις των συνήθων λειτουργιών και τη μείωση της επίδρασης των μη ελεγχουσών συμμετοχών στα καθαρά συνήθη έσοδα, τα οποία υπεραντιστάθμισαν την αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων που προκλήθηκε από τις εξελίξεις των επιτοκίων και την αύξηση του μέσου χρέους κατά την περίοδο, καθώς και την αύξηση της φορολογικής υποχρέωσης που αποδίδεται στη βελτίωση των επιδόσεων.

 • Καθαρά κέρδη του ομίλου: 4,253 δισ. ευρώ (1,758 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, +141,9%)

 • Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος: 63,312 δισ. ευρώ (60,068 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022, +5,4%)

Όπως σημειώνεται η μεταβολή αντανακλά κυρίως την επίδραση των θετικών ταμειακών ροών που προέκυψαν από τις δραστηριότητες, την πώληση ορισμένων εταιρειών που δεν θεωρούνται πλέον στρατηγικές και την έκδοση μη μετατρέψιμων υβριδικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης αέναης διάρκειας, οι οποίες αντιστάθμισαν μόνο εν μέρει τις ανάγκες χρηματοδότησης που προέκυψαν από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου και την καταβολή μερισμάτων, παράλληλα με τις δυσμενείς εξελίξεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες: 8,759 δισ. ευρώ (9,309 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, -5,9%)

Η μεταβολή οφείλεται ουσιαστικά σε διαφορές στο πεδίο εφαρμογής των περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση σε σύγκριση με τους εννέα μήνες του 2022- χωρίς αυτές τις επιδράσεις, οι κεφαλαιακές δαπάνες θα παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητες. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνέχισαν να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δικτύων διανομής και του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Προέγκριση μερίσματος 0,215 ευρώ ανά μετοχή

Ταυτόχρονα, υπήρξε έγκριση προμερίσματος για το 2023 ύψους 0,215 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή από 24 Ιανουαρίου 2024, αυξημένο 7,5% σε σύγκριση με το προμέρισμα που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο 2023. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Enel επιβεβαιώνει την ενδιάμεση μερισματική πολιτική για το 2023, όπως προβλέπεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025, ενώ αναμένεται συνολικό μέρισμα 0,43 ευρώ ανά μετοχή για το 2023.

Προοπτικές για το 2023

Υπό το πρίσμα των σταθερών λειτουργικών επιδόσεων που καταγράφηκαν κατά το εννεάμηνο του 2023, οι προοπτικές για το 2023 αναβαθμίστηκαν. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος αναμένει:

 • Την αύξηση των κερδών του Ομίλου από την πώληση των μετοχών του και την αύξηση των κερδών του:

 • Επαναλαμβανόμενα EBITDA μεταξύ 21,5 και 22,5 δισ. ευρώ, αυξημένο από τον προηγούμενο στόχο μεταξύ 20,4 και 21,0 δισ. ευρώ,
  Καθαρά συνήθη κέρδη του ομίλου μεταξύ 6,4 και 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένα από τον προηγούμενο στόχο μεταξύ 6,1 και 6,3 δισ. ευρώ.

Τέλος, η επίτευξη του στόχου του 2023 για το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος/EBITDA ίσο με 2,4x-2,5x επιβεβαιώνεται όταν εξετάζεται ένα pro-forma καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος για να ληφθούν επίσης υπόψη οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από τις προγραμματισμένες και μη οριστικοποιημένες συναλλαγές διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των οποίων θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση των συνήθων διαδικασιών έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι πιθανές διαφορές σε σχέση με τον στόχο του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους για το 2023 θα οφείλονται, επομένως, αποκλειστικά στο διαφορετικό χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης των εκποιήσεων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2025. Η επικαιροποίηση του στόχου του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους για το πλήρες έτος 2023 θα παρασχεθεί κατά την παρουσίαση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου, η οποία αναμένεται στις 22 Νοεμβρίου 2023.

«Υπό το πρίσμα των σταθερών λειτουργικών επιδόσεων που καταγράφηκαν το εννεάμηνο του 2023, το guidance σχετικά με το 2023, που παρέχεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2025, έχει αναβαθμιστεί».