Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 02.11.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2023, ανερχόμενου στο ποσό των €91.690.556, που αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό €0,30 ανά μετοχή της Εταιρείας

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του προσωρινού μερίσματος των €0,30 ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος ανέρχεται σε €0,285 ανά μετοχή.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος την Τετάρτη 10 η Ιανουαρίου 2024, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Πέμπτη 11 η Ιανουαρίου 2024 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Τετάρτη 17 η Ιανουαρίου 2024.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.