Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 30/10/2023 συνεδρίασής της, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας "HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΛΠΕ)" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

Η EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρείας " HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΛΠΕ)".