Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν χθες μείωση του φόρου για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για τις νόμιμες εταιρίες ενσωματωμένων κυκλωμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού και για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 2023 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2027, προκειμένου να εξαπλωθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με τη χρήση σύγχρονων μοντέλων καινοτομίας.

Κατά την αναφερόμενη περίοδο, οι δαπάνες R&D αν δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αντίστοιχα φορολογικά έγγραφα ως άυλα περιουσιακά στοιχεία θα αφαιρούνται προ φόρων, επί βάσει ενός ποσοστού 120% επί των πραγματικών δαπανών, πέραν της ισχύουσας μείωσης προ φόρων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Αν οι δαπάνες χαρακτηριστούν ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, θα υπολογίζονται επί τη βάσει ενός ποσοστού 220% προ φόρων.