Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΡΕΒΟΪΛ θα πραγματοποιηθεί στις 15-9-2023, ημέρα Παρασκευή με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αγορά ιδίων μετοχών

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, «σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 23-8-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ" που εδρεύει στην Βάρη Αττικής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15-9-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018

2. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο».