Στο 6,97% από 6,48% προηγουμένως ανήλθε στις 22.05.2023 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στη ΔΕΗ η Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV, στις 22.5.2023 κατείχε:

• 7.206.055 δικαιώματα ψήφου (ή 1,88%) που ενσωματώνονται σε μετοχές, από 11.458.124 (ή 4,9388%) στις 13.9.2021 και 
 
• 19.454.723 δικαιώματα ψήφου (ή 5,09%) προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, από 3.575.981 (ή 1,54%) στις 13.9.2021.

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της "Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV" στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα) διαμορφώθηκε στις 22.5.2023 σε 26.660.778 (ή 6,97%) από 15.034.105 (ή 6,48%) στις 13.9.2021.