Την έγκριση εγκατάστασης για το έργο που αφορά στην κατασκευή Μετρητικού και  Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου καθώς και Βανοστάσιο για τη διασύνδεση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) στην περιοχή Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης εξασφάλισε ο ΔΕΣΦΑ. Η χορήγηση της σχετικής άδειας από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) άνοιξε τον δρόμο και για την ομαλή ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του FSRU Αλεξανδρούπολης. Η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Gastrade και του ΔΕΣΦΑ για τον FSRU Αλεξανδρούπολης είχε υπογραφεί τον περασμένο Δεκέμβριο 

έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και πιέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προς τον Διαχειριστή, πριν τελικά οι δύο πλευρές καταλήξουν στο τελικό κείμενο της σύμβασης.

Το βασικό πρόβλημα είχε προκύψει, λόγω κωλύματος του ΔΕΣΦΑ να ανταποκριθεί στην έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού που απαιτούνταν για το έργο. Στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2022-2031 προβλεπόταν ότι ο Σταθμός Συμπίεσης στην Κομοτηνή και ο Ρυθμιστικός Σταθμός θα εντασσόταν στο σύστημα τον Ιανουάριο του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε επιτευχθεί έως τον Αύγουστο του 2023 η προμήθεια και  τοποθέτηση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Όμως, μια τέτοια προοπτική θα εκτροχίαζε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του FSRU Αλεξανδρούπολης και τη  λειτουργία του που έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2024.

Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση του ΥΠΕΝ δόθηκε προχθές Τρίτη υπό τον όρο να εκπονηθεί πριν το στάδιο της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αναθεωρημένη Μελέτη Ασφαλείας ως προς τις επιπτώσεις από τυχόν ατύχημα σε γειτονικές υποδομές φυσικού αερίου. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάζει το συνολικό σύστημα αγωγών και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης, το οποίο θα περιλαμβάνει αφενός τη διασύνδεση του Μετρητικού Σταθμού Αμφιτρίτης με το ΕΣΜΦΑ και τον αγωγό του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και αφετέρου το διερχόμενο τμήμα του Διαδριατικού αγωγού TAP και τις εγκαταστάσεις του Μετρητικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.

Η αναθεωρημένη Μελέτη Ασφαλείας θα πρέπει να υποβληθεί εντός έξι μηνών, δηλαδή έως τα τέλη Νοεμβρίου και οπωσδήποτε πριν την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας λειτουργίας. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος με το αίτημα για χορήγηση έγκριση λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ.

Η πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ περιλαμβάνει τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) συνολικής χωρητικότητας έως 153.500 κυβικά μέτρα, τρείς μονάδες αεριοποίησης δυναμικότητας 315.000 κυβικών μέτρων (267 mmscfd) φυσικού αερίου ανά ώρα (έκαστη), μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και μία μετρητική μονάδα για την μέτρηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αεριοποιούνται.