Τη διανομή μερίσματος ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων (εδώ όλες οι αποφάσεις), η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,057 ευρώ. 

Στη ΓΣ συμμετείχε το 86,2617% των μετόχων.

Σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινώσει η εταιρεία, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 26.06.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 27.06.2023, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει στις 30.06.2023. 

Παράλληλα, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ElvalHalcor ενέκρινε τη διάθεση ποσού 1.351.287,44 ευρώ σε δεκαοκτώ (18) στελέχη-μισθωτούς της εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της κατά την εταιρική χρήση 2022, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.