Τη δρομολόγηση 32 έργων, συνολικής επένδυσης 437,91 εκατ. ευρώ για την  αντικατάσταση  και ανακαίνιση  των δικτύων ηλεκτρισμού ώστε να εκσυγχρονιστούν ή να αντιμετωπιστεί η φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού περιλαμβάνει στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2022-2026   ο ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Φεβρουαρίου η ΡΑΕ. Από αυτά τα έργα, τα τρία («επαναληπτικού χαρακτήρα», όπως ονομάζονται), συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ αφορούν υπογειοποιήσεις και αναβάθμιση δικτύου σε δασικές και αστικές περιοχές, εκ των οποίων περί τα 280 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Στα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα βρίσκονται υπό κατασκευή έργα 117,5 εκατ ευρώ για βελτιώσεις και ανακαινίσεις, ενώ σε φάση προγραμματισμού με επιδότηση από το RRF βρίσκονται έργα αναβάθμισης δικτύων σε δασικές περιοχές, προϋπολογισμού 117,9 εκατ. ευρώ καθώς και σε αστικές περιοχές, προϋπολογισμού 164,2 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, στο πρόγραμμα ανάπτυξης ως έτος ολοκλήρωσης των έργων προσδιορίζεται το 2025.  

Για τα έργα αναβάθμισης δικτύων σε δασικές περιοχές δαπανήθηκαν πέρυσι 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια επιμερίζονται τα επόμενα χρόνια ως εξής: 38,5 εκατ. ευρώ φέτος, 39,54 εκατ. ευρώ το 2024 και 32,34 εκατ. ευρώ το 2025. Συνολικά στις δασικές περιοχές θα αποκατασταθούν συνολικά 2.087 χιλιομέτρων δικτύων. Από αυτά τα 337 χιλιόμετρα βρίσκονται στην Αττική και ο προϋπολογισμός του έργου προσδιορίζεται στα 28 εκατ. ευρώ, τα 465 στην Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης με προϋπολογισμό 21 εκατ. ευρώ,  τα 211 χιλιόμετρα σε Πελοποννήσου και Ηπείρου με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, τα 561 χλμ. στην Κεντρικής Ελλάδος με προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και 513 χλμ. στα νησιά με κόστος 22 εκατ. ευρώ. 

Για τις αστικές περιοχές Αττικής, Κεντρικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων για τα έργα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος δαπανήθηκαν 8 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα υπόλοιπα κονδύλια θα δαπανηθούν τα επόμενα χρόνια ως εξής: 51,64 εκατ. ευρώ φέτος, 56,78 εκατ. ευρώ το 2024 και 47,81 εκατ. ευρώ το 2025. Θα αποκατασταθούν  584 χλμ. δικτύων στην Αττική, 248 χλμ, στη Μακεδονία και Θράκη, 207 χλμ. σε Πελοπόννησο και Ήπειρο, 331 χλμ. στην Κεντρική Ελλάδα και  476 χλμ. στα νησιά.

Στα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα εντάσσονται οι αναβαθμίσεις δικτύων σε δασικές περιοχές στις οποίες περιλαμβάνονται έργα με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου και των δεικτών ποιότητας, μέσω της σημαντικής μείωσης των βλαβών, και την προστασία της χλωρίδας και της άγριας πανίδας. Οι αναβαθμίσεις δικτύων στις αστικές περιοχές περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης εναέριων δικτύων μέσης τάσης, με αλλαγή της όδευσης του δικτύου, με αντικατάσταση του εναέριου δικτύου με υπόγειο, με αλλαγές κατασκευών εναέριων δικτύων με νέες στιβαρότερες, με πύκνωση στύλων κλπ. καθώς και υπογειοποιήσεις δικτύων σε οικισμούς με ιδιαίτερη σημασία από πολιτιστική ή τουριστική άποψη και σε κέντρα πόλεων.  

Τα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα δεν οδηγούνται από την εξυπηρέτηση της ζήτησης και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού του Δικτύου στο τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του ή στον εκσυγχρονισμό του, με στόχο τη βελτίωση της εκμετάλλευσής του   και της ποιότητας ενέργειας. Το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού, εκτός από την ηλικία του, εξαρτάται από την κατάστασή του, τη συχνότητα βλαβών, την τεχνολογία και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Ειδικότερα τα έργα Ανακαίνισης - Βελτίωσης δικτύων σχετίζονται με την αντικατάσταση εξοπλισμού κατόπιν διαπίστωσης της λειτουργικής του κατάστασης, τη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας και της αξιοπιστίας του Δικτύου μέσω μείωσης της συχνότητας σφαλμάτων-αστοχιών και του χρόνου μη διαθεσιμότητας στοιχείων του Δικτύου, τη βελτίωση της λειτουργίας της προστασίας του Δικτύου καθώς και με τη μεταβολή σε βασικά χαρακτηριστικά Δικτύου, λειτουργικές απαιτήσεις εξοπλισμού και απαιτήσεις ασφαλείας.  

Επίσης, άλλα 37,91 εκατ. ευρώ αφορούν:

-19 έργα, προϋπολογισμού 31,6 εκατ. ευρώ τα οποία έχουν να κάνουν με υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης και τα κέντρα διανομής,

-ένα έργο 0,16 εκατ. ευρώ αφορά καλωδιακές γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης,

- 8 έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ αφορούν υποβρύχια καλώδια μέσης τάσης και

-ένα έργο 0,5 εκατ. ευρώ υποσταθμούς μέσης τάσης.

Πρόκειται για έργα που έχουν να κάνουν με την αντικατάσταση του εξοπλισμού, βελτίωση της   αξιοπιστίας και της προστασίας του δικτύου κλπ.