Τέλη Οκτωβρίου οι Αιτήσεις για τα  400άρια Φωτοβολταϊκά σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες

Τέλη Οκτωβρίου οι Αιτήσεις για τα  400άρια Φωτοβολταϊκά σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κυκλάδες
Του Χρήστου Κοντογεώργη
Πεμ, 22 Σεπτεμβρίου 2022 - 08:21

Στα τέλη Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάθεσης αιτήσεων για σύνδεση «μικρών» φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Κυκλάδων.  Ειδικότερα αναμένεται να ανοίξει τις ψηφιακές της πύλες, μετά τις 19  Οκτωβρίου και θα υποδέχεται τις αιτήσεις για τις τρεις περιοχές διαδοχικά, ξεκινώντας αρχικά από τις Κυκλάδες, θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για την Πελοπόννησο και τελευταία θα μπει στο …παιχνίδι και η Κρήτη.  Έτσι, εάν κάποιος επενδυτής σχεδιάζει να εγκαταστήσει έργα σε διαφορετικές περιοχές να μην χρειάζεται να βιαστεί

 

και να τις υποβάλλει παράλληλα, αλλά να μπορεί να το κάνει σταδιακά. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, μπορεί να υποβάλει μόνον μία  αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος έως 400 κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα κορεσμένο δίκτυο. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για σταθμούς net metering και για σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ έως και 5MW ανά ενεργειακή κοινότητα.

Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των 400 κιλοβάτ, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης έως την κάλυψη συνολικής ισχύος προσαυξημένης κατά 200% ως προς τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν σήμερα για τα κορεσμένα δίκτυα (86 MW στην Πελοπόννησο, στα 45 MW στις Κυκλάδες και στα 140 MW στην Κρήτη).

 Οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών που δεν θα διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επαναυποβάλλουν αίτηση.    Μετά την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των οριστικών προσφορών σύνδεσης και την εξάντληση των ορίων στις τρεις περιοχές, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν υποβληθεί στον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς επίσης και αιτήσεις που έχουν λάβει αδυναμία σύνδεσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα απορρίπτονται.   Ο Διαχειριστής του Δικτύου θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους   και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση, θα απορρίπτει τη σχετική αίτηση.

Η εκάστη αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης πρέπει να συνοδεύεται _ εκτός από τα διάφορα νομιμοποιητικά έγγραφα, εγγυητική επιστολή, τοπογραφικά  και πολλά άλλα έγγραφα _ και από την Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η οποία ανά περίπτωση εξειδικεύεται είτε σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα της κατηγορίας Α, είτε σε υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της κατηγορίας Β, είτε σε  Βεβαίωση απαλλαγής από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για όσα έργα  απαλλάσσονται από αυτή, είτε η αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από ΑΕΠΟ και ΠΠΔ εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Επίσης, απαιτούνται έγγραφα από την αρμόδια υπηρεσία ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης ως προς το εάν είναι ή όχι Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας καθώς και αποδεικτικά τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του οικοπέδου εγκατάστασης.  Στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων υποβάλλεται Βεβαίωση Τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του οικοπέδου από δικηγόρο, συνοδευόμενη από τα   νόμιμα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. τίτλος κυριότητας  κ.ά.).

Στην περίπτωση δημοσίων εκτάσεων που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προσκομίζεται η Έγκριση Επέμβασης.   Για εκτάσεις του δημοσίου που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων αυτών που διαχειρίζονται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), οι Κτηματικές Υπηρεσίες ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που εγκρίνει τη μίσθωση ή την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.