Νέα νομοθετική πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για το ενεργειακό μίγμα των προμηθευτών ρεύματος, περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο ετέθη την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι θα τους δίνεται η δυνατότητα, εάν το επιθυμούν να επιλέγουν τους  παρόχους που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά «καθαρής» ενέργειας, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέλλον του λιανεμπορίου ρεύματος. Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις»  προβλέπεται στο άρθρο 19  ότι  οι προμηθευτές θα παρέχουν στους πελάτες στοιχεία είτε μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης και των πληροφοριών τιμολόγησης, απευθείας ή με παραπομπή σε συγκεκριμένη πηγή, είτε σε χωριστό έγγραφο συνημμένο στον λογαριασμό κατανάλωσης, σχετικά με:

(α) Τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προμηθευτή, εφόσον ο εν λόγω προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.

Εργαλεία σύγκρισης τιμών

Παράλληλα, με άλλη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένα από τη ΡΑΕ ψηφιακά εργαλεία σύγκρισης τιμολογίων ρεύματος. Έτσι, με τη …βούλα της ΡΑΕ (θα λαμβάνουν σήματα  εμπιστοσύνης από την Αρχή) θα μπορούν να λειτουργήσουν είτε από το   δημόσιο είτε από ιδιωτικούς φορείς, ψηφιακές πλατφόρμες που θα παρέχουν «εργαλεία» σύγκρισης των προϊόντων που προσφέρουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.  Έτσι, πέρα από την ίδια τη ΡΑΕ, πλέον και άλλοι θα μπορούν να λειτουργούν ανάλογες εφαρμογές.

Ειδικότερα, στο άρθρο 22 προβλέπεται ότι οι οικιακοί πελάτες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με αναμενόμενη ετήσια κατανάλωση κάτω από 100.000 κιλοβατώρες (kWh) δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα  εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, περιλαμβανομένων των προσφορών για συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πελάτες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα των εργαλείων αυτών από τους λογαριασμούς τους ή από τα έγγραφα που τους συνοδεύουν ή με άλλα μέσα. Τα συγκεκριμένα «εργαλεία» σύγκρισης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να λειτουργούν ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά και να εξασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης,

β) να αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται και ελέγχει το εργαλείο, και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων,

γ) να θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, στα οποία θα βασίζεται η σύγκριση, περιλαμβανομένων και υπηρεσιών, και να τα κοινοποιούν,

δ) να χρησιμοποιούν απλή και σαφή γλώσσα,

ε) να παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και να αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης,

στ) να είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, όντας αντιληπτά και κατανοητά,

ζ) να περιλαμβάνουν αποτελεσματική διαδικασία για την αναφορά εσφαλμένης πληροφόρησης, σχετικά με τις δημοσιοποιούμενες προσφορές, και

η) να πραγματοποιούν συγκρίσεις και ταυτόχρονα να περιορίζουν τις απαιτούμενες πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύγκριση.

Επίσης, προτείνεται ότι, κατ’ ελάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης, θα πρέπει να  καλύπτει ολόκληρη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αν η αγορά καλύπτεται από πολλαπλά εργαλεία σύγκρισης και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτά δεν καλύπτουν πλήρως την αγορά, τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή σχετική δήλωση, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.