Να εξεταστεί η παροχή της δυνατότητας σύναψης διμερών συμβάσεων και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης για προμήθεια ενέργειας, προκειμένου να αυξηθεί η επενδυτική ασφάλεια και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ανάλογων υποδομών, προτείνει η ΔΕΗ σε επιστολή προς την Ομάδα Διαχείρισης Έργου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία εκπόνησε τη μελέτη για το νέο θεσμικό πλαίσιο της αποθήκευσης. Επίσης, θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί η παροχή κινήτρων στους καταναλωτές (είτε οικιακούς είτε βιομηχανικούς) να επενδύσουν στην αποθήκευση και να συμμετέχουν ενεργά στη στήριξη του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας παρέχοντας ενέργεια ή/και υπηρεσίες ευελιξίας

Παράλληλα, η ΔΕΗ αναφέρει ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός πλαισίου μηχανισμών οικονομικής στήριξης των έργων αποθήκευσης κάθε τεχνολογικής εκδοχής. Ειδικά, δε, τονίζει ότι είναι απαραίτητο να καθοριστεί το πλαίσιο συμμετοχής όλων των τύπων σταθμών αποθήκευσης στις τέσσερις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες στις 12/7 δημοσιοποιήθηκαν προτάσεις για την αδειοδότηση, τη συμμετοχή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση στα δίκτυα, την ενσωμάτωση σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης, τα σχήματα στήριξης επενδύσεων κτλ. μέσω της έκθεσης της Επιτροπής Ειδικών του ΥΠΕΝ για την αποθήκευση ενέργειας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. Όπως αναφέρεται, οι ανάγκες αποθηκευτικής ισχύος υπολογίζονται σε 2.000-3.000 MW για το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα, προκειμένου να υποστηριχθεί ο στόχος της διείσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 60%. Κατ' επέκταση, οι νέες μονάδες πρέπει να είναι της τάξης των 1.500-2.000 μεγαβάτ, εκ των οποίων τα 1.400 θα πρέπει να είναι μακράς διαρκείας (6 ωρών). Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι απαιτείται χρηματοδότηση σε ποσοστό άνω του 70% του πλήρους κόστους των σταθμών.

Στο πλαίσιο αυτό σε σχέση με τα σχήματα ενίσχυσης εγκαταστάσεων αποθήκευσης η ΔΕΗ προτείνει:

* Τη δημιουργία ενός αποδοτικού Μηχανισμού Διαθεσιμότητας Ισχύος, με τη διενέργεια δημοπρασιών, που θα διασφαλίζει την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε σταθμούς αποθήκευσης αποκλειστικά.

* Τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Αποζημίωσης για εγκατάσταση αποθηκευτικών σταθμών σε σημεία που βρίσκονται σε κορεσμό ή κοντά σε κορεσμό με βάση τους λειτουργούντες σταθμούς ΑΠΕ ή ενδεχομένως θα βρίσκονται κοντά σε κορεσμό με βάση τις αιτήσεις σταθμών ΑΠΕ.

Πρόκειται για το κόστος αποφυγής αναβάθμισης Δικτύων του Συστήματος και της Διανομής από τους Διαχειριστές (T&D Grid Upgrade Deferral Cost). Σε αυτό τον Μηχανισμό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η λειτουργία της μπαταρίας με σκοπό τη διαχείριση της ενέργειας και της ενδεχομένης συμφόρησης, πέρα από τη διευκόλυνση της μη πραγματοποίησης δαπανών ενίσχυσης και αναβάθμισης του Συστήματος και του Δικτύου.

* Μηχανισμό Αποζημίωσης για παροχή άεργου ισχύος τόσο στο Σύστημα όσο και στα Δίκτυα Διανομής εάν απαιτείται. Αντίστοιχοι Μηχανισμοί θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για τη ρύθμιση/έλεγχο τάσης και συχνότητας.

* Μηχανισμό Αποζημίωσης για περιορισμό περικοπών παραγωγής από σταθμούς ΑΠΕ, ενδεχομένως λόγω λειτουργικών περιορισμών του Συστήματος.

Επίσης, για τους κανόνες συμμετοχής αποθηκευτικών σταθμών στις αγορές ηλεκτρισμού η ΔΕΗ επισημαίνει ότι το θεσμικό πλαίσιο οφείλει να αντιμετωπίζει χωρίς διακρίσεις την παραγωγή, την απόκριση στη ζήτηση και την αποθήκευση ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος.

Ειδικά, δε, η ΔΕΗ θεωρεί ότι είναι εφικτές επιλογές για συνέργειες αποθηκευτικών μονάδων με ΑΠΕ. Πιο συγκριμένα μεταξύ άλλων προτείνει:

* Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εξασφάλιση τιμής αναφοράς για την αποζημίωση υβριδικών (συνδεδεμένων ή εικονικών) έργων (ΑΠΕ και σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας).

* Σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (bilateral PPAs) για την αποζημίωση υβριδικών έργων, χωρίς ανώτατο όριο στα διμερή συμβόλαια για τους καθετοποιημένους προμηθευτές.

Σημειώνει επίσης ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η επιβολή διπλών χρεώσεων χρήσης συστήματος μεταφοράς ή/και διανομής καθώς και των λοιπών ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τελών και φόρων για την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα για σκοπούς αποθήκευσης.

Όσον αφορά τη σωρευτική εκπροσώπηση των αποθηκευτικών σταθμών, στις αγορές του Target Model σύμφωνα με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γίνεται μέσω του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου των ΦΟΣΕ, κατ' αναλογία και σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους σταθμούς ΑΠΕ.

H αδειοδότηση

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο αδειοδότησης και σύνδεσης αποθηκευτικών σταθμών στο δίκτυο/ σύστημα προτείνει:

* Η διαδικασία αδειοδότησης να είναι η ίδια με την εν γένει διαδικασία αδειοδότησης σταθμών ΑΠΕ.

* Η διαδικασία έκδοσης προσφορών σύνδεσης να είναι παρόμοια με αυτή που ήδη υπάρχει για σταθμούς ΑΠΕ, τόσο ως προς το είδος των μελετών όσο και ως προς τη χρονική απαίτηση διενέργειας αυτών.

* Το ρυθμιστικό πλαίσιο να δίνει τη δυνατότητα οι αποθηκευτικοί σταθμοί να λειτουργούν -και αντίστοιχα να αποζημιώνονται- προκειμένου να υπάρχει αποσυμφόρηση των κορεσμένων δικτύων ή σημείων που είναι κοντά στον κορεσμό.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και χρόνια η ΔΕΗ διαθέτει τους αντλησιοταμιευτικούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ανοικτού κύκλου, Θησαυρού και Σφηκιάς, συνολικής ισχύος παραγωγής 699 MW.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")