Έργα τα οποία θα προωθούν την καινοτομία ή τη διάδοση της τεχνολογίας, τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα  αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, θα είναι επιλέξιμα στις στρατηγικές επενδύσεις. Σύμφωνα με 

το ελληνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του  νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Οι επιλέξιμες επενδύσεις, σύμφωνα με το σχέδιο θα πρέπει να αφορούν στην κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και στην υποστήριξη επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Σε αυτές περιλαμβάνονται συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγονται από ΑΠΕ, έργα υβριδικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων και υπεράκτιων φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και υποδομή με συγκεκριμένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων κτιρίων. Ειδικά για τα νέα κτίρια, θα πρέπει να συμμορφώνονται με μια πρωτογενή ζήτηση ενέργειας (PED) που είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τις απαιτήσεις των κτιρίων NZEB (Nearly Zero-Energy Building: κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας).

Γενικότερα, θα δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων με πρόσθετα κίνητρα, θα απλοποιηθεί και θα ενοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης μέσω μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shop). Αξιοσημείωτη πρόβλεψη του σχεδίου είναι ότι ο χαρακτηρισμός έργων ως στρατηγικών επενδύσεων δεν θα απαιτεί ελάχιστο ποσό επενδυτικού κόστους ή ελάχιστο αριθμό ετήσιων ποσοστώσεων απασχόλησης. Από τις στρατηγικές επενδύσεις θα αποκλείονται  δραστηριότητες που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, εκτός εάν συμμορφώνονται με τις οδηγίες της οδηγίας 2021/C58/01.

Επιπλέον, στο κείμενο που  εγκρίθηκε από την Κομισιόν προβλέπεται ειδική στήριξη στην   αποθήκευσης ενέργειας προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ. Γι' αυτό 450 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης, ισχύος έως 1.380 MW, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διείσδυση των νέων ΑΠΕ στο σύστημα που απαιτείται βάσει των στόχων του ΕΣΕΚ έως το 2030. Ακόμη, θα ανακουφιστεί η πίεση στα δίκτυα ηλεκτρισμού και θα αυξηθεί η ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος και η «ρευστότητα» της αγοράς εξισορρόπησης, θα ενισχυθεί η επάρκεια του συστήματος, θα αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση, θα προωθηθεί η διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2023  πρέπει να έχει κοινοποιηθεί η ανάθεση των συμβάσεων για επιλεγμένα έργα (εκτός του έργου αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ  στην Αμφιλοχία που επιλέγεται μέσω εξατομικευμένης διαδικασίας), συνολικής ισχύος έως 700 MW (με ελάχιστο όριο τα 500 MW). Έως το τέλος του 2025 θα πρέπει και να έχουν τεθεί σε λειτουργία όλα τα έργα αποθήκευσης, έως 1380 MW (συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στην Αμφιλοχία) και να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ.