Παραβίαση ή μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας σε απόβλητα - ανακύκλωση

Έξι προδικαστικές διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας για παραβίαση ή μη σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς των αποβλήτων και της επεξεργασίας λυμάτων ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτός της Ελλάδας, προδικαστικές διαδικασίες για το ίδιο θέμα ενεργοποιήθηκαν επίσης εναντίον των περισσότερων χωρών, γεγονός που δείχνει ότι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η Κομισιόν θα γίνει πιο αυστηρή στην τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας και άλλων 16 χωρών-μελών, τις οποίες καλεί να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την τροποποιημένη κοινοτική οδηγία 2018/851 για τα απόβλητα. Η οδηγία καθορίζει ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και ενισχύει τους κανόνες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Θέτει επίσης νέους στόχους για την ανακύκλωση, διευκρινίζοντας ότι έως το 2025 θα πρέπει να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 55% των αστικών αποβλήτων κατά βάρος. Ο στόχος αυτός θα αυξηθεί στο 60% έως το 2030 και στο 65% έως το 2035. Η Επιτροπή δίνει προθεσμία δύο μηνών στα 17 κράτη-μέλη να συμμορφωθούν, διαφορετικά απειλεί με προσφυγή στο Δικαστήριο.

Η δεύτερη προδικαστική διαδικασία απευθύνεται στην Ελλάδα και άλλες 12 χώρες, οι οποίες δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στην εθνική τους νομοθεσία τους νέους κανόνες (οδηγία 2018/852) σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας.

Με την τρίτη προδικαστική διαδικασία, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με τις κοινοτικές οδηγίες για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Η τέταρτη προδικαστική διαδικασία ενεργοποιήθηκε εναντίον της Ελλάδας και άλλων 12 κρατών-μελών, που καλούνται να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία 2018/850 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.

Η πέμπτη προδικαστική διαδικασία αφορά μόνο την Ελλάδα, η οποία καλείται να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98) και την οδηγία (1999/31) περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα τελευταία 10 χρόνια ο χώρος υγειονομικής ταφής στη Μύκονο λειτουργεί πλημμελώς, όπως αποδεικνύεται από διάφορους ελέγχους τους οποίους διενήργησε ο ελληνικός φορέας επιθεώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να ρυπαίνει το περιβάλλον και να θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, απορροές ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα, το βιοαέριο δεν συλλέγεται ούτε υποβάλλεται σε επεξεργασία, αλλά απελευθερώνεται απευθείας στην ατμόσφαιρα, ενώ απόβλητα μπορούν να εντοπιστούν εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο χώρος υγειονομικής ταφής να μπορεί να λειτουργεί κατά τρόπο που να μη θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Κομισιόν περιμένει συμμόρφωση εντός διμήνου, διαφορετικά μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Τέλος, η Επιτροπή ενεργοποίησε προδικαστική διαδικασία για μη συμμόρφωση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την επεξεργασία λυμάτων σε διάφορες πόλεις και κωμοπόλεις της Ελλάδας. Η Κομισιόν κατέληξε ότι εξακολουθεί να παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία σε δύο οικισμούς -της Προσοτσάνης και του Δοξάτου-, ενώ ζητείται η συμμόρφωση εντός δύο μηνών, διαφορετικά η Ελλάδα απειλείται με χρηματικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση σε καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου.

Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ

Σε ενεργοποίηση της προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας για μη σωστή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων περί απαλλαγής των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ προχώρησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, υπενθυμίζοντας σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε., η απαλλαγή που προβλέπεται στην οδηγία για τον ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) αποσκοπεί στην ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος. Αυτός ο γενικός στόχος συνίσταται, όσον αφορά τον ταχυδρομικό τομέα, στην προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού με μειωμένο κόστος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο καθολικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, δηλαδή τα ΕΛΤΑ, για τις οποίες οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης (όπως οι αποστολές μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας, οι ειδικές εκπτώσεις ή οι εμπορικές συμφωνίες με συγκεκριμένους οργανισμούς), καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία δεν συνιστούν δραστηριότητες γενικού συμφέροντος, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές από την ίδια τη φύση τους ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των οικείων χρηστών. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνονται στη χθεσινή προειδοποιητική επιστολή.

«Κίτρινη» κάρτα στην ενεργειακή απόδοση

Το δεύτερο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας για μη ορθή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση ενεργοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν καλεί τη χώρα μας αλλά και την Ουγγαρία να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο την κοινοτική οδηγία 2012/27/Ε.Ε. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των κοινοτικών στόχων και να προετοιμαστεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Η οδηγία αποσκοπεί επίσης στο να συμβάλει στην άρση των φραγμών και στην υπέρβαση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας.

Στην περίπτωση των δύο χωρών διαπιστώθηκαν ελλείψεις κυρίως όσον αφορά τα κτήρια δημόσιων υπηρεσιών, τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, τη θέρμανση και την ψύξη και τις διατάξεις για την κατανομή κινήτρων.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")