Πράσινο Ταμείο: Νέα Πρόσκληση, με Τίτλο  «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»

Πράσινο Ταμείο: Νέα Πρόσκληση, με Τίτλο  «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»
energia.gr
Παρ, 8 Ιανουαρίου 2021 - 10:36

Νέα Πρόσκληση, με τίτλο  «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», εξέδωσε το Πράσινο Ταμείο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31η Μαρτίου 2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις».

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την Πρόσκληση, το Πράσινο Ταμείο καλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).

Στόχος είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος που αφορούν: α) στην κλιματική αλλαγή, β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και  δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,  για τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Από τη νέα Πρόσκληση αποκλείονται όσοι δικαιούχοι των προηγούμενων σχετικών Προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο Πρόγραμμα έργα.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση τους δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να υποβάλλουν μέχρι δύο προτάσεις. Για την εφαρμογή της εν λόγω Πρόσκλησης, ως παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της Κω και του Καστελόριζου.