Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την αγορά πετρελαιοειδών και κατ’ επέκταση για τα κρατικά έσοδα όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της φετινής έκθεσης του ΙΟΒΕ,(που πραγματοποίηθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΕΠΕ), καθώς οι προοπτικές του κλάδου, μετά την ανακοίνωση και των νέων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, καθίστανται πλέον ιδιαίτερα αρνητικές.Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε τη μελέτη

σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα του κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών, για το έτος 2019. Η μελέτη επιχειρεί να αποτιμήσει την τάση που επικρατεί στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών το 2019 με βάση τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών του ΣΕΕΠΕ. Εκτός από τα βασικά στοιχεία, παρουσιάζονται και οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο στο σύνολο του κλάδου όσο και ατομικά για κάθε επιχείρηση του δείγματος. Επιπλέον παρουσιάζονται απολογιστικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου για την περίοδο 2000-2019.
 

Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΟΒΕ εδώ