Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Επί της Πρότασης του ΑΜΔΗΕ για τους Όρους και τις Μεθοδολογίες που θα Αναπτυχθούν Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Άρθρου 119 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Επί της Πρότασης του ΑΜΔΗΕ για τους Όρους και τις Μεθοδολογίες που θα Αναπτυχθούν Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Άρθρου 119 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485
energia.gr
Σαβ, 24 Οκτωβρίου 2020 - 10:50

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18(3)(d) και 18(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2017/1485 Κανονισμός (ΕΕ) της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 119 του Κανονισμού:

«1.Έως 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, όλοι οι ΔΣΜ κάθε ενότητας ΕΦΣ καταρτίζουν κοινές προτάσεις για:

α) αν η ενότητα ΕΦΣ αποτελείται από περισσότερες από μία περιοχές ΕΦΣ, τις παραμέτρους-στόχους του ΣΕΑΣ για κάθε περιοχή ΕΦΣ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4·

β) τον υπεύθυνο παρακολούθησης ενότητας ΕΦΣ, σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1·

γ) τους περιορισμούς μεταβολής στην παραγωγή ενεργού ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 3 και 4·

δ) σε περίπτωση που η εκμετάλλευση της ενότητας ΕΦΣ ασκείται από περισσότερους από έναν ΔΣΜ, την ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των ΔΣΜ εντός της ενότητας ΕΦΣ σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 9·

ε) κατά περίπτωση, τον διορισμό του ΔΣΜ που είναι αρμόδιος για τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 145 παράγραφος 6·

στ) τις πρόσθετες απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την πλεονασματικότητα της τεχνικής υποδομής, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 3·

ζ) τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε περίπτωση εξάντλησης των ΕΑΣ ή των ΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 8·

η) τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους ΕΑΣ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 1·

θ) τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους ΕΑ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 160 παράγραφος 2·

ι) εφόσον η εκμετάλλευση της ενότητας ΕΦΣ ασκείται από περισσότερους από έναν ΔΣΜ, την ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, την ειδική κατανομή αρμοδιοτήτων που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 160 παράγραφος 6·

ια) τη διαδικασία κλιμάκωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 4 και, κατά περίπτωση, τη διαδικασία κλιμάκωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 160 παράγραφος 7·

ιβ) τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας ΕΑΣ, τις απαιτήσεις για τον έλεγχο ποιότητας που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας ΕΑ και τις απαιτήσεις για τον έλεγχο ποιότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 2·

ιγ)κατά περίπτωση, τυχόν όρια στην ανταλλαγή ΕΔΣ μεταξύ περιοχών ΕΦΣ των διαφόρων ενοτήτων ΕΦΣ εντός της συγχρονισμένης περιοχής CE και την ανταλλαγή ΕΑΣ ή ΕΑ μεταξύ των περιοχών ΕΦΣ μιας ενότητας ΕΦΣ συγχρονισμένης περιοχής αποτελούμενης από περισσότερες από μία ενότητες ΕΦΣ, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 2, το άρθρο 167 και το άρθρο 169 παράγραφος 2·

ιδ) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ σύνδεσης εφεδρείας, των ΔΣΜ αποδεκτών εφεδρείας και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ όσον αφορά την ανταλλαγή ΕΑΣ και/ή ΕΑ με ΔΣΜ άλλων ενοτήτων ΕΦΣ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 6·

ιε) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και ΕΑ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 7·

ιστ) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και/ή ΕΑ μεταξύ συγχρονισμένων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2·

ιζ) τον συντονισμό ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση του ΣΕΑΣ, όπως ορίζεται στο άρθρο 152 παράγραφος 14· και

ιη) μέτρα για τη μείωση του ΣΕΑΣ, με την επιβολή αλλαγών στην παραγωγή ή την κατανάλωση ενεργού ισχύος των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των μονάδων ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 16.

2.Όλοι οι ΔΣΜ κάθε ενότητας ΕΦΣ υποβάλλουν τις μεθοδολογίες και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε), προς έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές της εν λόγω ενότητας ΕΦΣ. Εντός ενός μήνα από την έγκριση των εν λόγω μεθοδολογιών και προϋποθέσεων, όλοι οι ΔΣΜ κάθε ενότητας ΕΦΣ συνάπτουν επιχειρησιακή συμφωνία ενότητας ΕΦΣ που αρχίζει να ισχύει εντός 3 μηνών από την έγκριση των μεθοδολογιών και των προϋποθέσεων..»

(Όπου:

ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, ΕΔΣ: Εφεδρείες Διατήρησης Συχνότητας

ΕΑΣ: Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας, ΕΑ: Εφεδρείες Αντικατάστασης

ΕΦΣ: Έλεγχος Φορτίου-Συχνότητας)

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η πρόταση του ΑΜΔΗΕ για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Επισυνάπτονται:

  1. Πρόταση όλων του ΑΜΔΗΕ για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας– ελληνικό κείμενο

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία