Η κυβέρνηση της Κροατίας ενέκρινε διάταγμα σχετικά με τις ποσοστώσεις για την παροχή κινήτρων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, που σηματοδοτεί την εισαγωγή πριμοδοτήσεων για τόνωση. Το διάταγμα εγκρίθηκε με βάση τη στρατηγική ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα έως το 2030, 

με προβλέψεις έως το 2050, και το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (NECP) για την περίοδο 2021 έως 2030.

Οι ποσοστώσεις που καθορίζονται από το διάταγμα αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό της εγκατεστημένης χωρητικότητας των εγκαταστάσεων για τις οποίες μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις πριμοδότησης αγοράς και συμφωνίες αγοράς ισχύος με εγγυημένη τιμή αγοράς, διαβάζεται το διάταγμα και ανέφεραν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Κροατίας (ΑΠΕ Κροατία).

Με βάση τις ποσοστώσεις, καταρτίστηκαν δύο προγράμματα κρατικών κινήτρων.

Το ένα είναι σύμφωνο με τη διαδικασία GBER (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και θα εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για δημοπρασίες που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύπτει την περίοδο 2020-2022 και αναφέρεται στην έγκριση των πλειστηριασμών για τα ασφάλιστρα της αγοράς.

Τα προγράμματα θα υποβληθούν από τον Διαχειριστή Αγοράς Ενέργειας της Κροατίας (HROTE), καθώς έχει την ευθύνη για τη χορήγηση κινήτρων.

Η HROTE έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τη χρήση ποσοστώσεων, έχοντας υπόψη ότι ανάλογα με την τεχνολογία, ορισμένα συμβόλαια μπορούν να εφαρμοστούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το μέγιστο διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από την υπογραφή της σύμβασης για ασφάλιστρα.

Η HROTE διεξάγει επίσης δημοπρασίες για την κατανομή των πριμοδοτήσεων της αγοράς και για την υπογραφή των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με εγγυημένη τιμή αγοράς. Οι ετήσιες ποσοστώσεις για μεμονωμένες τεχνολογίες πρέπει να διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό της αγοράς και την προγραμματισμένη έναρξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε νέες εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, ο Maja Pokrovac, Διευθύνων Σύμβουλος της RES Κροατία, δήλωσε ότι τα έργα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι έτοιμα και ότι θα υλοποιηθούν μετά την εισαγωγή των πριμοδοτήσεων.