Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 - Ρυθμίσεις Ενεργειακού Τομέα
του Μάνου Νημά*
Τρι, 7 Απριλίου 2020 - 15:01

Ενόψει της κατάστασης ανάγκης, στην οποία περιήλθε και η χώρα μας, ως απόρροια της πανδημίας «Covid-19», η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη στη λήψη μέτρων εκτάκτου χαρακτήρα προκειμένου να περιορίσει τις ποικίλες δυσμενείς συνέπειες της εξάπλωσης του ιού. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75)

Στα ως άνω ληφθέντα μέτρα εμπεριέχονται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία, καθιστώντας ούτως δυσχερή την τήρηση των τιθέμενων προθεσμιών έναρξης λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εκ μέρους των παραγωγών αυτών. Προς τούτο, το πεντηκοστό πέμπτο (55) άρθρο της εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει κατεπείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν τον ενεργειακό τομέα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται παράταση προθεσμιών για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ:

  • Παράταση έξι (6) μηνών:

i. Της διάρκειας ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες λήγουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

ii. Των προθεσμιών θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

  • Παράταση τεσσάρων (4) μηνών:

i. Της διάρκειας ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ii. Των προθεσμιών θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

iii. Της ημερομηνίας εφαρμογής (01.01.2021) των μειωμένων Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του ΥΠΕΝ και την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

iv. Της προθεσμίας (30.09.2020) θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.

  • Παράταση δύο (2) μηνών:

i. Της προθεσμίας για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 και την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του ν. 4152/2013, η λήξη της οποίας επέρχεται κατά το χρονικό διάστημα από της 30ης Μαρτίου 2020, ότε άρχεται η ισχύς της παρούσας, έως και της 30ης Ιουνίου 2020.

Επιπλέον μέτρα για την ενίσχυση της αγοράς ενέργειας:

  • Κατά παρέκκλιση των εκτάκτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς της πανδημίας «Covid-19», προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας των ενεργειακών επιχειρήσεων με υλικά και ανταλλακτικά, απαραίτητα για την απρόσκοπτη και αδιάκοπη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους της ενεργειακής επιχείρησης. Θα λειτουργούν δε αποκλειστικά με σκοπό την παράδοση των αιτουμένων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με προσωπικό που θα είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, τηρουμένων σύγκαιρα όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του υπέρτερου αγαθού της δημόσιας υγείας.
  • Προστίθεται στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011, περίπτωση θ’, δυνάμει της οποίας παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα της χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων προς διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τους προμηθευτές ενέργειας. Η ως άνω πρόβλεψη καταλαμβάνει και τις συμβάσεις προμήθειας που τελούν εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, ήτοι την 30η Μαρτίου 2020.

Εν κατακλείδι, δεδομένων αφενός της εγγύτητας της παρέλευσης και έτερων προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως επί παραδείγματι του χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας του Μοντέλου Στόχου (Target Model), και αφετέρου των περαιτέρω απρόβλεπτων συνεπειών της πανδημίας «Covid-19» στον ενεργειακό τομέα, πιθανό θα πρέπει να θεωρείται το ενδεχόμενο της λήψης περαιτέρω εκτάκτων μέτρων.

*Ο Μάνος Νημάς ειναι Δικηγόρος της KYRIAKIDIS GEORGOPOULOS Law Firm