Ανοδικά κινήθηκαν οι ρευματοκλοπές το 2018 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα δεδομένα μελέτης που εκπόνησε ο ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τους συντελεστές απωλειών δικτύου που έδωσε προς διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ρευματοκλοπές ανήλθαν, κατά το περασμένο έτος σε ποσοστό 4,1% της ενέργειας που εισήχθη στο δίκτυο, έναντι 3,2% το 2017. Λόγω της αύξησης του φαινομένου, υπήρξε συνολικά και αύξηση των απωλειών, με τον ετήσιο μέσο όρο να διαμορφώνεται, το 2018, στο 9,7% της συνολικής ενέργειας που εισήλθε στο Δίκτυο, έναντι 9,3% το 2017.

Η αύξηση επέφερε, ταυτόχρονα, σημαντική επιβάρυνση για τους προμηθευτές ρεύματος, καθώς πληρώνουν αναλογικά με το μεριδιό τους, τις απώλειες. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δεχθεί έντονη κριτική, τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους, από τους οποίους έχει διατυπωθεί η πρόταση να επιβαρύνεται και ο Διαχειριστής με μέρος του κόστους των απωλειών, στο βαθμό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, ως εκ του ρόλου με τον οποίο έχει επιφορτιστεί.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, οι απώλειες στο Δίκτυο Μέσης Τάσης ανήλθαν, το 2018, στο 2,5%, ενώ το 2017 είχαν διαμορφωθεί στο 2,4%. Επίσης, οι απώλειες στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης ανήλθαν σε ποσοστό 3,1%, ενώ το αμέσως προηγούμενο έτος διαμορφώθηκαν στο 3%.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 10 Ιανουαρίου, έως τις 20 Ιανουαρίου 2020.  

Μπορείτε να δείτε το σύνολο της μελέτης του ΔΕΔΔΗΕ εδώ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΡΑΕ

"Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 136, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ προβλέπεται ότι οι συντελεστές απωλειών Δικτύου καθορίζονται βάσει μελέτης, η οποία συντάσσεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και υποβάλλεται στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η μελέτη βασίζεται στις μέσες απώλειες ενέργειας στο Δίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12μηνη περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ισοζυγίου ενέργειας του Δικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου είναι ενιαίοι για το σύνολο του Δικτύου και εφαρμόζονται για το σύνολο των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν.

Οι συντελεστές απωλειών στο Δίκτυο εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας που χρεώνονται στους Προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά, για την προμήθεια πελατών τους στο δίκτυο. Επομένως οι ίδιοι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη από τους Προμηθευτές για τον καθορισμό των τιμολογίων τους.

Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου που εφαρμόζονται σήμερα εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 1242/2018 απόφαση της ΡΑΕ μετά από μελέτη και εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου. Η εισήγηση αυτή βασιζόταν σε στοιχεία μέσων απωλειών ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο κατά το έτος 2017 (ετήσιος μέσος όρος απωλειών 9,3%). Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλε στη ΡΑΕ επικαιροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά το έτος 2018 (κείμενο διαβούλευσης υπ’ αριθ. 1). Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 9,7% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας. Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,5% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 3,1% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και το υπολειπόμενο ποσοστό 4,1% αποδίδεται σε μη τεχνικές απώλειες.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συντελεστών προσαύξησης των καταναλώσεων του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ώστε να ανάγονται στα όρια με το Σύστημα, και ειδικότερα για τον επιμερισμό των μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, στη μελέτη παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια:

(Α)  Ενσωμάτωση εξ’ ολοκλήρου στο δευτερεύον δίκτυο

(Β)  Ισομερής επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου

(Γ)  Ενσωμάτωση μη τεχνικών απωλειών εξ’ ολοκλήρου στο πρωτεύον δίκτυο

(Δ)  Επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αναλογικά προς τις καταμετρούμενες καταναλώσεις σε κάθε δίκτυο

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της και ενόψει λήψης απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, η Αρχή θέτει σε διαβούλευση τη μελέτη εκτίμησης των συντελεστών απωλειών δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected], ή εγγράφως, μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του."