Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου

Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου
Του Μάνου Νημά*
Τρι, 22 Οκτωβρίου 2019 - 11:48

Αναρτήθηκε στις 14.10.2019 στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ο οποίος έχει οριστεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (εφεξής ΦοΣΕΤεΚ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, το τελικό κείμενο (v.1.0) της Σύμβασης 

Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (εφεξής ΣΕΦοΣΕΤεΚ). ΣΕΦοΣΕΤεΚ δύνανται να συνάπτουν οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής Κάτοχοι) από 1ης Νοεμβρίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κάτοχοι, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), για τη συμμετοχή τους στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος έχουν τη δυνατότητα είτε να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους στο μητρώο συμμετεχόντων που τηρεί το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) είτε να εκπροσωπούνται από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (εφεξής ΦοΣΕ).

Παρότι αιτήσεις για τη λήψη άδειας για τη σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από διάφορες εταιρείες, μέχρι σήμερα, στο σχετικό μητρώο έχουν εγγραφεί μόνο δύο (2) ΦοΣΕ. Σε περίπτωση που οι Κάτοχοι αδυνατούν να λάβουν τις  ως άνω  υπηρεσίες από ΦοΣΕ, δύνανται να συμμετέχουν στο Σύστημα Συναλλαγών του ΗΕΠ ή   στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 μέσω του ΦοΣΕΤεΚ.

Για τη σύναψη ΣΕΦοΣΕΤεΚ, οι Κάτοχοι χρειάζεται να υποβάλλουν στον εν λόγω φορέα σχετική αίτηση . Μετά τη σύναψη ΣΕΦοΣΕΤεΚ, οι Κάτοχοι δηλώνουν, μέσω δήλωσης εκπροσώπησης, στο ΕΧΕ και στον ΑΔΜΗΕ την εκπροσώπηση τους από το ΦοΣΕΤεΚ. Η ισχύς της δήλωσης εκπροσώπησης άρχεται από την 1η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από την αποδοχή της Αίτησης Εκπροσώπησης από το ΦοΣΕΤεΚ. Με την έναρξη ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στο ΦοΣΕΤεΚ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σχετικά με τη Συμμετοχή τους στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ ή στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016. Ο ΦοΣΕΤεΚ υπολογίζει το ποσό που θα χρεωπιστώνει τους Κατόχους με βάση την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) της τεχνολογίας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, στην οποία ανήκει ο σταθμός καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων των αντιστοίχων διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών.

Η διαδικασία τιμολόγησης και εκκαθάρισης πραγματοποιείται σε μηναία βάση. Ο ΦοΣΕΤεΚ αποστέλλει στους Κατόχους σχετικό ενημερωτικό σημείωμα βάσει του οποίου οι Κάτοχοι εκδίδουν τιμολόγια, τα οποία αποστέλλουν στον ΦοΣΕΤεΚ για εξόφληση. Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή τους στον ΦοΣΕΤεΚ.

Η ΣΕΦοΣΕΤεΚ ισχύει από την υπογραφή της και λύεται αυτοδικαίως με την επέλευση τουλάχιστον ενός εκ των κατωτέρω:

1.       Είτε με την εγγραφή του εκπροσωπούμενου σταθμού στο οικείο μητρώο συμμετεχόντων,

2.       Είτε με την υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης από ΦοΣΕ για τον εν λόγω σταθμό,

3.       Είτε με τη λήξη ή λύση της ΣΕΔΠ,

4.       Είτε, σε περίπτωση που παύουν να ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις του σταθμού ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.

Μετά τη λύση της ΣΕΦοΣΕΤεΚ, ο ΦοΣΕΤεΚ ενημερώνει το ΕΧΕ και τον ΑΔΜΗΕ για την παύση της εκπροσώπησης του σταθμού.

Όσον αφορά στα ζητήματα εκχώρησης, δεν επιτρέπεται στους Κατόχους οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη ΣΕΦοΣΕΤεΚ εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΦοΣΕΤεΚ, με εξαίρεση την εκχώρηση χρηματικών απαιτήσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 15 της  ΣΕΦοΣΕΤεΚ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε περίπτωση που αδυνατούν να επιλύσουν τις διαφορές που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εκτέλεση της ΣΕΦοΣΕΤεΚ μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων, δύναται είτε να προσφύγουν στη ΡΑΕ μέσω υποβολής καταγγελίας του άρθρου 34 του ν. 4001/2011, ή μέσω υπαγωγής σε διαιτησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4001/2011 και τον Κανονισμό Διαιτησίας της ΡΑΕ, είτε να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η ανωτέρω σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της ΣΕΦοΣΕΤεΚ είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Επισημαίνεται ότι οι Κάτοχοι μπορούν να εκπροσωπούνται από το ΦοΣΕΤεΚ χωρίς χρονικό περιορισμό, ωστόσο προβλέπονται μηνιαίες χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται όπως και πρόσθετη μηναία χρέωση ως αντικίνητρο για την παρατεταμένη παραμονή των Κατόχων στο ΦοΣΕΤεΚ. Σύμφωνα με την απόφαση που διέπει το πλαίσιο λειτουργίας του ΦοΣΕΤεΚ (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 – ΦΕΚ Β΄ 1020/2019), η ανωτέρω πρόσθετη μηνιαία χρέωση ορίζεται αρχικώς (από 1ης Ιανουαρίου 2020) ως ποσοστό 5% επί της ΕΤΑ, ενώ κλιμακώνεται προϊόντος του χρόνου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της εν λόγω απόφασης.

Η εφαρμογή του ανωτέρω αντικινήτρου από τις αρχές του 2020 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιεικείς καταστάσεις για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δοθείσης της, έως στιγμής, περιορισμένης διείσδυσης στην αγορά αδειοδοτημένων ΦοΣΕ. Ως εκ τούτου, θα ήταν αναμενόμενο να επανεξεταστεί το καθεστώς αντικινήτρων παραμονής στο ΦοΣΕΤεΚ και να δοθεί στους Κατόχους επαρκής χρόνος προκειμένου να επιλέξουν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο συμμετοχής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 * Ο Μάνος Νημάς είναι Δικηγόρος της KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm