Αύξηση ύψους 38,2%, στα 990,8 εκατ. ευρώ, από 717,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2018, κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Μυτιληναίος την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2019. Επίσης, αύξηση 20,7% σημείωσαν, αντιστοίχως, τα λειτουργικά κέρδη πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EΒITBA) που ανήθαν στα 175,3 εκατ. ευρώ, έναντι 145,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο το περασμένο έτος.  

Η θετική εικόνα για τον Όμιλο αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διεμορφώθησαν στα 81,6 εκατ. ευρώ, έναντι 83,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα λόγω της επιδράσεως συνολικού ποσού ύψους 28,5 εκατ. ευρώ, κυρίως από την ομαλοποίηση του φορολογικού συντελεστού σε ενοποιημένη βάση, την πρώτη εφαρμογή του IFRS 16, καθώς και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας λόγω της συνεισφοράς της θυγατρικής METKA EGN.

Συνολικώς, η Εταιρεία στο α’ εξάμηνο του 2019, εστιάζοντας στις συνέργειες που προκύπτουν ανάμεσα στους Τομείς, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

“H Εταιρεία στο Α’ εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το 1 δις. ευρώ σε επίπεδο εξαμήνου. H MYTILINEOS, στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητος, κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».