Νέο καθεστώς ισχύει, από τις 5 Μαρτίου, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

Στόχος των νέων αλλαγών, που καθορίζονται με απόφαση (υπ' αριθμ. Α.1072/5.3.2019) του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η ευθυγράμμιση αυτών με το νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον της τελωνειακής υπηρεσίας μέσω της καθιέρωσης διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ, αλλά ταυτόχρονα και η απόδοση των ποσών στους δικαιούχους επιστροφής απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με ηλεκτρονικό τρόπο.

Αναλυτικότερα, με βάση το κείμενο της εν λόγω απόφασης, οι δικαιούχοι επιστροφής ΕΦΚ προκειμένου να τύχουν επιστροφής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) κίνησης που προμηθεύτηκαν υποχρεούνται:

1)Οι δικαιούχες βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή ΕΦΚ, με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό τους και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες.

2) Οι δικαιούχες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα να τηρούν, για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, αναλυτική κατάσταση με τα παραστατικά (τιμολόγια) αγοράς του πετρελαίου κίνησης που αφορούν τη χρονική περίοδο για την οποία ζητείται επιστροφή ΕΦΚ, με τις ποσότητες καυσίμου και την αξία κάθε παραστατικού, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και σε διαφορετικές στήλες: α) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν για τις ανάγκες λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης ή του δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ή προνοιακού ιδρύματος και β) η ποσότητα και η αξία του πετρελαίου κίνησης που προμηθεύονται και χρησιμοποιούν στα οχήματα που κινούνται σε οδικούς άξονες.

3) Να διευκολύνουν τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κίνησης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4) Οι καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 συντάσσονται ηλεκτρονικά υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιούχα νομικά και φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν ανά ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής ΕΦΚ με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ, μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, εντός δύο μηνών από τη λήξη του εξαμήνου ή του έτους, για τις ποσότητες του πετρελαίου κίνησης που παρελήφθησαν κατά τις ανωτέρω χρονικές περιόδους.

Το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την αποδοχή της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων σε αυτή δικαιολογητικών και πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιστροφής ΕΦΚ, προκειμένου για την επιστροφή του ΕΦΚ, προβαίνει στους κατωτέρω ελέγχους, τουλάχιστον για το 50% των δικαιούχων: α) έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών και β) φυσικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου.

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι ελέγχονται, εκ των υστέρων, και εντός του επομένου της επιστροφής έτους.

Σε κάθε περίπτωση το Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και προκειμένου να προβεί στην έκδοση απόφασης επιστροφής ΕΦΚ ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από τη δικαιούχο επιχείρηση/ίδρυμα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν οφειλές, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής ΕΦΚ για την καταβολή του ποσού επιστροφής με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ενώ εάν υπάρχουν οφειλές διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές.